Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Rang de preus: Des de Fins

Compare Listings

La Cambra de la Propietat Urbana de l’ Hospitalet,  és una entitat associativa de la ciutat amb creada fa més de vuitanta anys. En el transcurs dels anys l’ entitat ha traslladat la seu en nombroses ocasiones, des dels seus inicis al barri de la Torrassa a princip dels anys trenta del segle XX, fins la cèntrica oficina central de la Rbla. Just Oliveras 62 i l’ inauguració al any 2008 al nou districte de la ciutat, carrer Natzaret 2A.

La Cambra és òrgan de consulta i col·laboració de la Generalitat i altres Administracions Públiques en l’exercici de les tasques relacionades amb la propietat urbana

Representa també els interessos econòmics corporatius dels seus associats, alhora que els presta serveis relacionats amb la gestió del seu patrimoni immobiliari.

Les Cambres tenen personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitat i estan sotmeses a la tutela administrativa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i estan regulades pel que estableixen els decrets 240/1990 i 330/1990  de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb el que estableix el Reglament de Règim Interior de la Cambra de l’ Hospitalet, els serveis que la Cambra ofereix són:

 • Assessorament jurídic fonamentalment en matèria de propietat, arrendament, tributària, registral i urbanístic
 • Assessorament tècnic, especialment en matèria d’ús, conservació i rehabilitació d’immobles
 • Administració de finques: lloguer i comunitats de propietaris
 • Borsa Immobiliària: comercialització d’immobles en compra-venda o lloguer
 • Assegurances, especialment en l’àmbit del risc de la propietat i el cobrament de rendes de lloguer
 • Valoració de finques urbanes

Pel que fa a la seva funció com a òrgan col·laborador amb l’Administració, les funcions principals de la Cambra són:

 • Efectuar el registre, dipòsit i gestió recaptadora de les fiances d’arrendament de finques urbanes i el registre de contractes d’arrendament
 • Informar els tribunals, amb caràcter pericial, dels assumptes que li siguin requerits en relació a la seva tasca
 • Resoldre les consultes suscitades des de l’Administració i informar-la de tots els assumptes d’interès general per a la propietat urbana
 • Promoure i realitzar estudis tècnics, econòmics i de mercat relacionats amb la propietat urbana, el lloguer i l’activitat immobiliària

 

D’altres Cambres de Catalunya:

 • Consell General, Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya
 • Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona
 • Cambra de la Propietat Urbana de Badalona
 • Cambra de la Propietat Urbana de Girona
 • Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca
 • Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona
 • Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca
 • Cambra de la Propietat Urbana de Reus
 • Cambra de la Propietat Urbana Mataró
 • Cambra de la Propietat Urbana de Manresa
 • Cambra de la Propietat Urbana de Lleida

L’Hospitalet d’abans y l’actual

 

Vista panorámica del centre de la ciutat a 1950 i vistes de la nova Gran Via de L’ Hospitalet.

La primera seu de la Cambra de la Propietat Urbanad e L’ Hospitalet , va començar al barri de La Torrassa, al 1939, al carrer Orient 46.

De 1940 a 1970 la seu es va traslladar al centre de la ciutat, al carrer Baró i Maldá 98.

A l’ any 1970 fins el 1976 la seu de la Cambra va estar al centre, carrer Joan Pallarés, Casa España.

De l’ any 1976 fins a l ‘ actualitat la seu es va traslladar a la Rbla. Just Oliveras 62, primer.

A l’ any 2008 es va inagurar una nova oficina al centre econòmic de la ciutat, al costat de la Gran Via de L’ Hospitalet, carrer Natzaret, 2 A.

Junta de Govern de la Cambra de la Propietat

Presidenta : Sra. Rosa María García Elósegui

Vice-president: Sr. Octavi Turné Martí

Tresorer: Sr. Lluis Corbera Munné

Comptador: Sr. Hilario Rabal Oroz

Vocal: Sra. Victoria de Puig Sagnier

Vocal: Sra. Anna Forcada LLamusí

Vocal: Sra. Virginia Toledo Alvar

Vocal: Sr. Andreu Carreras Turell

Secretària : Ana González Alonso

 

El Nostre Equip de Treball