Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Rang de preus: Des de Fins

Compare Listings

Constitució

La fiança s’ha de dipositar en el termini de 2 mesos, a comptar des de la signatura del contracte de lloguer.

DEMANAR CITA PRÈVIA, TRUCANT A L’93 337 00 02, ESCRIVINT MAIL A L’infolh@cpulh.com O A TRAVÉS DEL CONTACTE DE LA WEB 

Import del dipòsit

La norma general és d’un mes de fiança per habitatge habitual i dos mesos en qualsevol altre cas.

Durant els tres primers anys de durada del contracte, la fiança no està subjecta a actualització. En cas de prorrogar-se el contracte s’haurà d’actualitzar la fiança amb el que hagi augmentat durant aquests anys, ja sigui amb l’actualització de l’IPC o bé amb l’import que hagin pactat ambdues parts.

  • Habitatge habitual: La fiança obligatòria a ingressar és d’una mensualitat del lloguer. Sempre que el propietari ho cregui oportú, podrà demanar una fiança més elevada.
  • Arrendaments per temporada: La quantia de la fiança exigible en els arrendaments de finques urbanes per temporada ha de ser proporcional al termini de durada del contracte, prenent com a referència dues mensualitats per una anualitat.
  • Ús diferent (locals de negoci, pàrquings, lloguer d’habitacions, trasters): En aquest cas s’han d’ingressar obligatòriament dues mensualitats de la renda. Fer notar que a efectes de fiança, sempre que l’arrendatari sigui una societat, es considerarà ús diferent i s’hauran d’ingressar dues mensualitats, independentment que la finca llogada es destini a habitatge habitual dels treballadors de l’esmentada societat.
  • Arrendaments de negoci: En els contractes d’arrendament de negoci en què no s’especifiqui la part de l’arrendament que correspon al local pròpiament i la que correspon al negoci s’ha d’estimar, amb l’únic efecte de determinar la quantia de la fiança a dipositar, en un 4 % del valor cadastral de l’immoble en còmput anual. Si el valor cadastral no està individualitzat s’ha d’estimar d’acord amb la superfície del local.

S’aplica la fórmula següent:

4% valor cadastral: 12 mesos x 2 = fiança a ingressar

Documentació requerida per a ingressar la fiança:

  • Contracte d’arrendament degudament signat per totes les parts.
  • En el contracte ha de figurar la referència cadastral. També cal referenciar o adjuntar el certificat energètic i, en el cas dels habitatges, la cèdula d’habitabilitat.
  • Còpia dels DNI, NIE o CIF dels titulars del contracte.
  • Import de la fiança,  Es podrà fer efectiu mitjançant transferència al compte corrent de la Cambra i/o targeta bancària  i formalitzar presencialment la constitució de la fiança per la nostra oficina de la Rbla.  Just Oliveras, 62, 1er, demanant cita prèvia .

Advertir que la fiança no quedarà efectivament constituïda fins a la formalització de la mateixa.