Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Rang de preus: Des de Fins

Compare Listings

L’ Administració de finques en règim de comunitat ha estat un servei demandat pel socis i l’ usuari de la Cambra. El Departament d’ Administració de Comunitats es va iniciar a l’ any 2008, amb la apertura de l’ oficina del carrer Natzaret. En aquets moments 1.500 propietaris confien en la nostra filosofia de treball d’ administració i cada cop és un servei molt reclamat.

Les tasques d’ administració en col.laboració amb el Departament Jurídic, inclouen la divisió horitzontal de la finca, si escau, redacció d’ estatuts i normes de règim intern per la bona marxa de la comunitat.

Redacció i revisió de convocatòries i actes de juntes. Impugnació d’acords

Redacció i revisió de contractes d’execució d’obres. Reclamacions per deficiències i defectes

Solució extrajudicial i judicial de conflictes veïnals, de limitacions i servituds en els elements privatius i obres en elements comuns i privatius

Informes i dictàmens, d’ordre jurídic o tècnic

Reclamacions i requeriments per incompliment de la normativa vigent

Direcció lletrada a les reclamacions contra els propietaris morosos

Actuacions administratives en casos d’incompliment de la normativa sobre accessibilitat

Canvis d’ús, segregacions, agrupacions i divisions de departaments registrals integrats en el règim de propietat horitzontal

Llibre de l’edifici, manuals d’ús i manteniment

Reparacions urgents i activitats perilloses o incíviques

Reclamacions a les companyies d’assegurances

 

GESTIÓ ECONÓMICA DE LA COMUNITAT

 • Preparació de pressupostos anuals i mitjans possibles per cobrir-los.
 • Confecció i cobrament de rebuts de quotes ordinàries i extraordinàries.
 • Actualització diària de la Comptabilitat de la Comunitat, establint un Balanç Anual de tots els ingressos i despeses, així com l’Estat de Comptes, remetent un exemplar a cada copropietari.
 • Gestió de pagament mitjançant transferència de les factures presentades pels proveïdors referents a les despeses contemplades en pressupost aprovat en Junta.
 • Control econòmic del saldo real de la comunitat.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 • Atendre i informar sobre la conservació de les finques.
 • Gestió, seguiment i control de totes les avaries i/o incidències que afectin als elements comunitaris.
 • Reparació d’obres ordinàries i extraordinàries. Aquestes últimes adoptant les mesures URGENTS que en cada cas siguin necessàries.
 • Sol·licitud, gestió i seguiment de tot tipus de pressupostos, reparacions i manteniments a sol·licitud de la pròpia Comunitat.
 • Gestió de pagament mitjançant transferència de les factures presentades pels proveïdors referents a les despeses contemplades en pressupost aprovat en Junta.
 • Control econòmic del saldo real de la comunitat.
 • Execució d’acords en matèria d’obres i efectuación dels pagaments i cobraments que a les mateixes corresponguin.
 • Custòdia de la documentació de les Comunitats, individual o col·lectivament, conservant-la a la disposició dels seus titulars.
  Preparació i enviament de les convocatòries de Juntes Ordinàries i Extraordinàries.
  Les reunions extraordinàries amb la presència de l’Administrador es facturen a part. El cost per reunió extraordinària és de 179 € més iva. La preparació enviament i transcripció en el llibre de les reunions celebrades sense la presència de l’Administrador no tenen cap cost per a la comunitat.
 • Emplenament del Llibre d’Actes i notificació de les mateixes a cadascun dels Copropietaris.
 • Contractació i gestió del personal dels serveis de neteja, jardineria, porteria i grups de personal i empreses de serveis tals com a paletes, electricistes, lampistes, pintors, tècnics electrònics.