Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Rang de preus: Des de Fins

Compare Listings

El servei jurídic més complet pel que fa a dret immobiliari i urbanisme.

Treballem el Àrea de Consultoria pròpiament, assessoren a societats, institucions i particulars en relació als seus interessos en el sector immobiliari i de la construcció. Les matèries sobre les que es treballa és assessoria jurídica immobiliària, arrendaments, propietat horitzontal, (legal, contractual i litigiosa), urbanisme, fiscal i financera.

SERVEIS DEL DEPARTAMENT JURIDIC

Informes i Dictàmens jurídics

Preparació i redacció d’informes i dictàmens jurídics

Preparació i redacció d’informes i dictàmens jurídics davant qualsevol conflicte relacionat amb:

Arrendaments Urbans

Durada i extinció del contracte, Renda i revisions, Drets i obligacions de les parts, Traspàs del local, Despeses repercutibles, Situació de l’arrendatari en cas de separació, divorci…

Comunitats de veïns

Elements comuns (terrasses, cobertes, ascensor, antenes…), Convocatòria i juntes de propietaris, Majories dels acords comunitaris, Impugnació dels acords comunitaris, Instal·lació de l’ascensor, Reparacions urgents, Activitats perilloses o incíviques, Morosos, procediments de resolució de conflictes, subvencions per dur a terme obres de conservació o de eficiència energètica…

Dret immobiliari

Donacions, Testament i Herència, Usdefruit, Hipoteques, hipoteca inversa, Servituds amb els veïns (de pas, de vistes, d’aigües…), Relacions de veïnatge, Parets mitgeres, propietat compartida…

Urbanisme

Classificació urbanística de finques (sol urbà, equipaments, zona verda), Plans parcials, plans especials….

Dret de la construcció i edificació

Deficiències de construcció, Obres en finca veïna, Llicència d’obres, de parcel·lació, d’enderrocament…, Certificat final d’obra i llicència primera ocupació, Llibre de l’Edifici, manuals d’ús i manteniment, reclamacions judicials per patologies constructives, permutes…

Dret successori

Herències, legítimes, testaments, acceptació d’ herència, partició d’ herència…