Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Rang de preus: Des de Fins

Compare Listings

Les fiances es retornen al titular de la fiança (propietari / arrendador) mitjançant transferència bancaria que es realitza en el termini màxim de 21 dies des de la seva sol·licitud. La tramitació de la devolució no es farà efectiva fins a la data d’extinció del contracte.

Per poder recuperar la fiança és necessari aportar:

  • Justificant d’ingrés de la fiança (model 2, ..).
  • Certificat, llibreta, extracte o rebut original de l’entitat financera on consti el número de compte IBAN i el nom del titular.
  • En el cas que el titular designi una altra persona o societat com a destinatari de la transferència, caldrà una autorització del titular de la fiança i una còpia del seu DNI.
  • Document signat entre les parts contractuals que acrediti la data d’extinció de el contracte (data en què la part arrendatària deixa lliure l’immoble). En el cas de no disposar d’aquest document, haurà de declarar expressament la data d’extinció de el contracte.

 

Cas d’haver-se produït un de canvi de titularitat, caldrà aportar un justificant actualitzat (menys de 6 mesos): Escriptures de compra o d’acceptació de l’herència, o bé una Nota Simple Informativa del Registre de la Propietat.

En les devolucions de fiances contituides abans de 1998 (paper fiança) també caldrà aportar:

  • Contracte d’arrendament.
  • Paper fiança.

Certificats de fiances anteriors a 1998

Si a la Cambra li consten fiances dipositades d’un immoble, podem emetre certificats de cara a una segregació o a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

El preu del servei pot variar depenent de l’antiguitat de la fiança, variant des de 16,00 a 150,00 euros per certificat. (IVA inclòs)

Compensació de fiances

Des de l’1 de març de 2017 ja no es pot realitzar compensacions de fiança.