Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Rang de preus: Des de Fins

Compare Listings

Les fiances es retornen al titular de la fiança (propietari / arrendador) mitjançant transferència bancaria que es realitza en el termini màxim de 21 dies des de la seva sol·licitud. La tramitació de la devolució no es farà efectiva fins a la data d’extinció del contracte.

Per poder recuperar la fiança és necessari aportar:

  • Justificant d’ingrés de la fiança (model 2, ..).
  • Certificat, llibreta, extracte o rebut original de l’entitat financera on consti el número de compte IBAN i el nom del titular.
  • En el cas que el titular designi una altra persona o societat com a destinatari de la transferència, caldrà una autorització del titular de la fiança i una còpia del seu DNI.

 

Cas d’haver-se produït un de canvi de titularitat, caldrà aportar un justificant actualitzat (menys de 6 mesos): Escriptures de compra o d’acceptació de l’herència, o bé una Nota Simple Informativa del Registre de la Propietat.

En les devolucions de fiances contituides abans de 1998 (paper fiança) també caldrà aportar:

  • Contracte d’arrendament.
  • Paper fiança.

Certificats de fiances anteriors a 1998

Si a la Cambra li consten fiances dipositades d’un immoble, podem emetre certificats de cara a una segregació o a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

El preu del servei pot variar depenent de l’antiguitat de la fiança, variant des de 16,00 a 150,00 euros per certificat. (IVA inclòs)

Compensació de fiances

Des de l’1 de març de 2017 ja no es pot realitzar compensacions de fiança.