Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

CLAUS DE LES MESURES ANTICRISIS APROVADES PEL GOVERN PER L’ HABITATGE

CLAUS DE LES MESURES ANTICRISIS APROVADES PEL GOVERN PER L’ HABITATGE

El dimarts el Govern va aprovar el nou paquet d’ ajudes socials, que inclou algunes mesures que finalitzaven i estableix d’ altres . Aquest paquet de mesures està regulat al Reial Decret Llei 20/2022 de 27 de desembre.

ÀMBITS D’ AFECTACIÓ DE LES MESURES :

1.- S’ ESTABLEIX UNA PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DELS CONTRACTES D’ ARRENDAMENT D’ HABITATGE HABITUAL.

Objectiu : Afecta als contractes d’ arrendament d’ habitatge habitual subjectes a la Llei 29/1994 de 24 de novembre, els quals a partir del 28 DE DESEMBRE i FINS EL 30 DE JUNY finalitzant la pròrroga obligatòria o la pròrroga tàcita, es prorrogaran de manera extraordinària sis mesos en els mateixos termes i condicions del contracte.

Requisits :

a) Es preveu la sol·licitud de la pròrroga com iniciativa de l’ arrendatari, i que ha de estar acceptada per l’ arrendador.
b) Durant la pròrroga es tindran que complir els termes i condicions ja establerts per les parts.
c) No procedirà la pròrroga si l’ arrendador comunica en termini la necessitat d’ ocupar l’ habitatge per necessitat pel mateix o familiar directe.
d) Sense perjudici de la pròrroga excepcional, la renda es podrà actualitzar amb els límits establerts en el Real Decret, es a dir, a falta d’ acord de les parts amb el límit del 2 % .

2.- EXTENSIÓ FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2023 DEL LÍMIT DEL 2% EN LA REVISIÓ DE LES RENDES DELS CONTRACTES D’ ARRENDAMENT D’ HABITATGES.

Aquesta mesura, que ja es venia aplicant des de Març de 2022, es converteix en definitiva durant tot el 2023 .

A) A priori, arrendador i arrendatari podran negociar l’ increment de renda que s’ aplicarà a la actualització anual del lloguer, que en el cas que l’ arrendador sigui un gran tenidor, l’ increment serà el que resulti del pacte de les parts, sense que pugui excedir del 2%

B) En el cas que el arrendador no sigui un gran tenidor, l’ increment de la renda serà la que resulti del pacte entre les parts, i en absència de pacte entre las parts, o en el cas que no sigui gran tenidor, l’ increment de la renda serà el resultat del pacte entre les parts i subsidiàriament no podrà excedir del 2% .

3.- SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE DESNONAMENT I LLANÇAMENTS PER LES LLARS VULNERABLES SENSE ALTERNATIVA VACACIONAL.

Fins el 30 de juny del 2023, els procediments de reclamació de rendes o procediments per finalització del termini del contracte d’ arrendament, que es vulgui recuperar la possessió del habitatge, l’ arrendatari podrà sol·licitar la suspensió amb caràcter extraordinari del desnonament o llançament si es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica.

En aquest incident s’ haurà si es troba en situació de vulnerabilitat també l’ arrendador. El jutjat un cop examinada la documentació de tots dos, acordarà la continuació del procediment o en el seu cas, la suspensió fins el 30 de juny de 2023.

4.- SUSPENSIÓ FINS EL 30 DE JUNY DE 2023 DELS PROCEDIMENTS DE DESNONAMENTS I LLANÇAMENTS PER LES PERSONES VULNERABLES SENSE ALTERNATIVA HABITACIONAL EN CAS DE PRECARI, I OCUPACIONS INDEGUDES

Aquesta mesura afecta quan es tracta de propietaris, persones jurídiques o físiques titulars de més de deu habitatges i els ocupants siguin persones dependents o en situació de vulnerabilitat econòmica prevista a la normativa.

Queden exclosos de l’ aplicació de la suspensió:

a) Si l’ immoble és de persona física o jurídica i està cedit a persona física que tingui el seu domicili habitual o segon residència.
b) Quan a l’ entrada de l’ immoble hagi estat sota intimidació o violència sobre les persones.
c) Quan existeixin indicis racionals que l’ habitatge s’ està utilitzant per realitzar activitats il·lícites.
d) Quan l’ immoble sigui de titularitat pública o privada destinat a habitatge social.
e) Quan l’ accés a l’ habitatge s’ hagi produït amb posterioritat a l’ entrada en vigor del Real Decret 20/2022.

Recordar que els casos de suspensió, el propietari afectat podrà sol·licitar una compensació econòmica del període de temps entre la suspensió i aixecament o fins el 30 de juny de 2023. La sol·licitud de compensació es podrà presentar abans del 31 de juliol de 2023.

Related posts

El pacte d’arres al codi civil de Catalunya. Tipus d’arres

Sovint a les nostres oficines i la operativa jurídica veiem que els contractes o pactes d’ arres...

Continuar llegint

Clàusules sòl i extinció de contractes de locals de negoci

...

Continuar llegint

Sessió informativa: Es va celebrar el passat dia 12 de desembre.

...

Continuar llegint

Join The Discussion