Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

El pacte successori, figura que permet la transmissió d’un immoble en vida, reduint el cost fiscal.

El pacte successori, figura que permet la transmissió d’un immoble en vida, reduint el cost fiscal.

Existeix la creença que la fiscalitat de les donacions entre parents propers (pares a fills), està bonificat fiscalment, si bé, tot depèn del que es doni en vida.

En aquest sentit, el nostre Departament Jurídic-Fiscal, recomana que s’estudiï concreta i de manera personal cada cas.

En el supòsit de donació d’un habitatge a un fill, aquesta transmissió queda gravada per tres impostos: l’impost de donacions, la plusvàlua i l’IRPF.

Sense perjudici, existeix un instrument jurídic, el pacte successori, que permet l’entrega d’un habitatge o immoble en vida, minorant el cost fiscal de l’operació.

Què és doncs el pacte Successori?

El pacte successori és una institució, regulada en el nostre dret civil català a l’article 431.1 que permet ordenar l’herència futura mitjançant un contracte i permet atribuir béns o drets abans de la mort, el que suposa en definitiva una mesura d’entrega de l’herència en vida.

Formalitats:

El pacte successori ha de formalitzar-se mitjançant escriptura pública davant de notari i ha de fer-se entre parents (cònjuge, ascendents, descendents…)

Aquest acord únicament podrà modificar-se o anul.lar-se per acord dels signants, a diferència del testament que depèn en exclusiva de la voluntat del testador.

Gravamen fiscal del pacte successori:

Així aquesta operació queda gravada per l’Impost de successions i no de donacions.

L’Agència Tributària de Catalunya, així estableix la subjecció del pacte successori a l’impost de Successions:

SUCCESSIONS A.1. Subjecció a l’impost: Estan subjectes  A.1.1. Herència, llegat i altres títols successoris. Són títols successoris a més de l’herència i el llegat els següents  a) La donació per causa de mort  b) Els contractes o pactes successoris

Beneficis fiscals de l’Impost de Successions

S’ha de tenir en compte que la majoria de Comunitats Autònomes i entre elles Catalunya tenen aprovats més beneficis fiscals pel cas de transmissions per herència que no pas per donacions.

En conseqüència, l’adquisició de béns per pacte successori en equiparar-se a la transmissió per herència, podrà beneficiar-se de tots els avantatges fiscals vigents.

A més, el que transmet béns per pacte successori, no haurà de declarar el guany patrimonial a l’IRPF, a diferència del que sí que passa quan es transmet per donació.

Mitjançant la donació l’entrega de l’immoble ha de tributar pel valor que té, com si ho hagués venut, sense haver rebut ni un euro.

Al contrari, l’article 33.3.b) de la Llei de l’IRPF considera que no hi ha guany ni pèrdua patrimonial en el cas de transmissions “mortis causa”, i en aquesta s’assimilaria el pacte successori.

Exemple:

Un pare pot transmetre immobles mitjançant pactes successoris als seus fills, sense tributar per un guany patrimonial en el seu IRPF. Els fills podran transmetre aquests immobles, prenent com a valor d’adquisició el declarat en el pacte successori.

 

Futur incert en la fiscalitat dels pactes successoris.

La fiscalitat d’aquestes operacions podria incrementar-se en els mesos vinents.

Això és degut al previst en l’Avantprojecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de les directives (UE) 2016/1164, i de modificació de diverses normes tributàries que preveuen finalitzar amb els beneficis fiscals dels pactes successoris en l’IRPF.

La modificació legal prevista opta per la penalització a l’adquirent, si transmet els béns abans de la mort del causant.

Així, un pare pot transmetre immobles mitjançant pacte successoris als seus fills, sense haver de tributar per un guany patrimonial al seu IRPF.

A la vegada, aquests fills podran transmetre aquests immobles prenent com valor d’adquisició el declarat al pacte successori.

Un cop entre en vigor la Llei de lluita contra el frau, el pare continuarà gaudint de l’exempció de tributar pel seu IRPF per la transmissió als seus hereus, si bé, els avantatges fiscals pels seus fills que vulguin vendre els immobles abans de la mort del pare hauran de declarar com valor d’adquisició dels immobles el que va pagar el pare en el seu dia.

Exemple:  

Pensem en un pare que adquireix l’any 1998 un immoble per 100.000 euros, i el transmet per pacte successori al seu fill el 2019 declarant un valor de 250.000 euros. En 2022, el fill ven l’immoble per 280.000 euros.

En la situació fiscal actual, el fill declararia en el seu IRPF de 2022, un guany patrimonial de 30.000 euros (280.000 euros – 250.000 euros). Sense perjudici, a partir de l’entrada en vigor de la llei, el guany serà de  180.000 euros (280.000 euros – 100.000 euros), ja que haurà de prendre com valor d’adquisició el que va pagar el seu pare en 1998.

Per més informació poden contactar amb el Servei Jurídic de la Cambra  de la Propietat Urbana de L’H.

Related posts

Projecte de Llei del Dret a l’Habitatge – Elements claus de la norma

El passat divendres 14/4/2023, mitjançant el suport dels grups parlamentaris d'Esquerra...

Continuar llegint

El desistiment de la compravenda immobiliària catalana per negativa de finançament d’entitat de crèdit

El Codi Civil Català article 621. 49 del C.C. Catalunya, estableix que al contracte d'arres la...

Continuar llegint

Actuacions d’una comunitat davant la petició de punts de càrrega per cotxes elèctrics

Aquesta situació serà cada cop més habitual, donat l' increment de vehicles elèctrics al mercat...

Continuar llegint

Join The Discussion