Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Compensació a les persones propietàries i arrendadores prevista en el Reial decret llei 11

Compensació a les persones propietàries i arrendadores prevista en el Reial decret llei 11

Programa de la Generalitat per compensar als propietaris arrendadors en els casos previstos al Reial Decret llei 11/2020

L’objecte d’aquest programa és compensar a les persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional prevista per Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

 ¿ A qui va dirigit?

A les persones  propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional prevista en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març

 

Documentació

Les persones propietàries o arrendadores han d’acreditar els requisits amb els documents següents:

 • Documentació relativa a la compensacions als arrendadors afectats per la suspensió extraordinària del procediment de desnonament i llançament d’habitatges amb títol habilitant, de l’article 1 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
  • Resolució judicial per la qual es va declarar la suspensió extraordinària i en el seu cas, la resolució que va declarar l’aixecament de la suspensió.
  • En el cas que la persona sol·licitant sigui propietària de l’habitatge, escriptura pública de compravenda o nota simple del Registre de la Propietat.
  • Contracte d’arrendament a nom de la persona sol·licitant.
  • Factures de les despeses corrents de l’habitatge assumides per l’arrendador durant el període de suspensió extraordinària del procediment judicial, en els termes que estableix l’article 20 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i sempre que no constin incloses en la renda del contracte de lloguer.
 • Documentació relativa a les compensacions als propietaris afectats per la suspensió extraordinària del procediment de desnonament i llançament sense títol habilitant, de l’article 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març
  • Resolució judicial per la qual es va declarar la suspensió extraordinària i en el seu cas, la resolució que va declarar l’aixecament de la suspensió.
  • Documentació que acrediti que l’habitatge es trobava en venda o arrendament abans de l’entrada de les persones residents sense títol habilitant, mitjançant:
   • Contracte d’arres
   • Contracte d’intermediació immobiliària
   • Contracte d’exclusivitat immobiliària
  • Factures de les despeses corrents de l’habitatge assumides per l’arrendador durant el període de suspensió extraordinària del procediment judicial, en els termes que estableix l’article 20 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.

En tots el casos cal aportar:

 • Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l’ajut  a nom de la persona propietària o administradora de l’habitatge, de la persona arrendatària o de l’entitat bancària, segons el supòsit- signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària.
 • La següent documentació l’Administració la revisarà d’ofici per mitjans telemàtics. Les persones sol·licitants que s’oposin a que l’Agència de l’Habitatge puguin fer les consultes, hauran de presentar la següent documentació:
  • DNI/TIE/Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea o CIF o document equivalent vigent de la persona propietària o arrendadora, depenent si es tracta de persona física o jurídica.
  • Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquests ajuts, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

 

TERMINIS 

Aquest tràmit es pot sol·licitar fins al dia 30 de novembre de 2021.

 

REQUISITS 

Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les compensacions, les persones físiques i jurídiques sol·licitants han de complir els requisits següents:

 1. Disposar de títol habilitant que acrediti el dret sobre l’habitatge objecte de la sol·licitud.
 2. Estar afectat per la suspensió extraordinària prevista en els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En el cas dels propietaris afectats per la suspensió prevista a l’article 1 bis d’aquest Reial decret tindran dret a sol.licitar la compensació sempre que acreditin que la suspensió del llançament els hagi ocasionat perjudici econòmic al trobar-se l’habitatge ofert en venda o lloguer amb anterioritat a l’ocupació de l’immoble.
 3. Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 4. No estar sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No poden percebre les compensacions:

 1. Quan l’administració competent, dins dels tres mesos següents a la data en què es va emetre l’informe dels serveis socials, hagi adoptat les mesures adequades per atendre la situació de vulnerabilitat acreditada de les persones residents a l’habitatge, facilitant l’accés de les persones vulnerables a un habitatge digne.
 2. Quan l’habitatge sigui de titularitat pública o privada destinat a lloguer social o assequible i ja s’hagi adjudicat a una persona per part de l’administració o per l’entitat que gestiona l’esmentat habitatge.

 

DRET I QUANTIA DE LA COMPENSACIÓ 

  1. El dret a la compensació s’origina a partir de la data de suspensió del procediment de desnonament i/o llançament per part del jutjat i s’exhaureix amb l’aixecament de la suspensió o per assolir el límit temporal del 31 d’octubre de 2021.

 

 • Les quanties de la compensació per la renda del lloguer de cada habitatge seran, com a màxim, el valor mitjà que correspondria a un lloguer d’habitatge a l’entorn en què es trobi l’immoble, determinat a partir de l’índex de referència de preus de lloguer regulat a l’Ordre GAH/142/2017, de 5 de juliol, o, en els municipis  en que aquest índex no sigui aplicable, a partir de referències objectives representatives del mercat de lloguer.

 

 1. Si aquest valor fos superior a la renda que vingués percebent l’arrendador, la compensació consistirà en la renda deixada de percebre.
 2. A les quanties indicades anteriorment es podran afegir les despeses que s’hagin generat durant el període esmentat en el dret a la compensació, en concepte de despeses corrents de l’habitatge,  i sempre que aquestes no constin reclamades judicialment.

 

INCOMPATIBILITATS 

 

 1. Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o qualsevol altra Administració o organisme concedit pel mateix habitatge i pels mateixos mesos de l’any.

Related posts

LA GENERALITAT AMPLIA EL PRESSUPOST D’ AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION AMB MÉS NOVETATS PER AFAVORIR PROJECTES DE REHABILITACIÓ I ACONSEGUI ELS OBJECTIUS MARCATS PER LA UE

PROGRAMES DE REHABILITACIO QUE ES BENEFICIEN : El 3 (ajudes a les actuacions de rehabilitació...

Continuar llegint

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Join The Discussion