Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Informatiu octubre 2021

Informatiu octubre 2021

Programa de la Generalitat per compensar als propietaris arrendadors en els casos de suspensió extraordinària dels procediments de desnonaments i llançament previstos al Reial Decret llei 11/2020 

L’objecte d’aquest programa és compensar a les persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional prevista per Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

 ¿ A qui va dirigit?

A les persones  propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional prevista en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març

Documentació

Les persones propietàries o arrendadores han d’acreditar els requisits amb els documents següents:

 • Documentació relativa a la compensacions als arrendadors afectats per la suspensió extraordinària del procediment de desnonament i llançament d’habitatges amb títol habilitant, de l’article 1 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
  • Resolució judicial per la qual es va declarar la suspensió extraordinària i en el seu cas, la resolució que va declarar l’aixecament de la suspensió.
  • En el cas que la persona sol·licitant sigui propietària de l’habitatge, escriptura pública de compravenda o nota simple del Registre de la Propietat.
  • Contracte d’arrendament a nom de la persona sol·licitant.
  • Factures de les despeses corrents de l’habitatge assumides per l’arrendador durant el període de suspensió extraordinària del procediment judicial, en els termes que estableix l’article 20 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i sempre que no constin incloses en la renda del contracte de lloguer.
 • Documentació relativa a les compensacions als propietaris afectats per la suspensió extraordinària del procediment de desnonament i llançament sense títol habilitant, de l’article 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març
  • Resolució judicial per la qual es va declarar la suspensió extraordinària i en el seu cas, la resolució que va declarar l’aixecament de la suspensió.
  • Documentació que acrediti que l’habitatge es trobava en venda o arrendament abans de l’entrada de les persones residents sense títol habilitant, mitjançant:
   • Contracte d’arres
   • Contracte d’intermediació immobiliària
   • Contracte d’exclusivitat immobiliària
  • Factures de les despeses corrents de l’habitatge assumides per l’arrendador durant el període de suspensió extraordinària del procediment judicial, en els termes que estableix l’article 20 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.

En tots el casos cal aportar:

 • Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l’ajut  a nom de la persona propietària o administradora de l’habitatge, de la persona arrendatària o de l’entitat bancària, segons el supòsit- signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària.
 • La següent documentació l’Administració la revisarà d’ofici per mitjans telemàtics. Les persones sol·licitants que s’oposin a que l’Agència de l’Habitatge puguin fer les consultes, hauran de presentar la següent documentació:
  • DNI/TIE/Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea o CIF o document equivalent vigent de la persona propietària o arrendadora, depenent si es tracta de persona física o jurídica.
  • Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquests ajuts, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

TERMINIS 

Aquest tràmit es pot sol·licitar fins al dia 30 de novembre de 2021.

REQUISITS 

Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les compensacions, les persones físiques i jurídiques sol·licitants han de complir els requisits següents:

 1. Disposar de títol habilitant que acrediti el dret sobre l’habitatge objecte de la sol·licitud.
 2. Estar afectat per la suspensió extraordinària prevista en els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En el cas dels propietaris afectats per la suspensió prevista a l’article 1 bis d’aquest Reial decret tindran dret a sol.licitar la compensació sempre que acreditin que la suspensió del llançament els hagi ocasionat perjudici econòmic al trobar-se l’habitatge ofert en venda o lloguer amb anterioritat a l’ocupació de l’immoble.
 3. Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 4. No estar sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No poden percebre les compensacions:

 1. Quan l’administració competent, dins dels tres mesos següents a la data en què es va emetre l’informe dels serveis socials, hagi adoptat les mesures adequades per atendre la situació de vulnerabilitat acreditada de les persones residents a l’habitatge, facilitant l’accés de les persones vulnerables a un habitatge digne.
 2. Quan l’habitatge sigui de titularitat pública o privada destinat a lloguer social o assequible i ja s’hagi adjudicat a una persona per part de l’administració o per l’entitat que gestiona l’esmentat habitatge.

DRET I QUANTIA DE LA COMPENSACIÓ 

  1. El dret a la compensació s’origina a partir de la data de suspensió del procediment de desnonament i/o llançament per part del jutjat i s’exhaureix amb l’aixecament de la suspensió o per assolir el límit temporal del 31 d’octubre de 2021.
 • Les quanties de la compensació per la renda del lloguer de cada habitatge seran, com a màxim, el valor mitjà que correspondria a un lloguer d’habitatge a l’entorn en què es trobi l’immoble, determinat a partir de l’índex de referència de preus de lloguer regulat a l’Ordre GAH/142/2017, de 5 de juliol, o, en els municipis  en que aquest índex no sigui aplicable, a partir de referències objectives representatives del mercat de lloguer.
 1. Si aquest valor fos superior a la renda que vingués percebent l’arrendador, la compensació consistirà en la renda deixada de percebre.
 2. A les quanties indicades anteriorment es podran afegir les despeses que s’hagin generat durant el període esmentat en el dret a la compensació, en concepte de despeses corrents de l’habitatge,  i sempre que aquestes no constin reclamades judicialment.

INCOMPATIBILITATS 

 1. Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o qualsevol altra Administració o organisme concedit pel mateix habitatge i pels mateixos mesos de l’any.

Aquest és un cost més que cal tenir present si no hem pogut llogar l’immoble. Un cost que sovint no contemplem.

Què és el CUPS i per què és important per canviar de companyia elèctrica?

Moltes persones ignoren que a la factura de la llum figura un codi alfanumèric anomenat CUPS. Avui anem a tractar d’explicar què és, per a què serveix i la seva importància. Per fer-nos una idea és totalment necessari en el cas que vulguem canviar de companyia elèctrica.

Què és el CUPS i què significa

L’acrònim CUPS significa Codi Universal de Punt de Subministrament. Es tracta d’un codi que consta de lletres i números.
En el cas d’Espanya sempre comença per les sigles ES i després vénen entre 20 i 22 dígits en els quals es troben lletres i números.
Mitjançant el CUPS s’identifica una instal·lació elèctrica, podent accedir a dades com qui o qui són els titulars, la seva direcció i resulta totalment necessari per a realitzar qualsevol tràmit, incidència o canviar de companyia elèctrica.
El CUPS es troba present en totes les factures de la llum, només cal saber on està situat per usar-lo en qualsevol gestió, de manera que l’empresa distribuïdora o la comercialitzadora d’identificar ràpidament el lloc en què s’ha realitzat la instal·lació elèctrica.
La presència del treball CUPS en el rebut elèctric és com segueix:
ÉS 0000 123412341234 AB OF

 • Com hem dit abans ÉS correspon a Espanya
 • Els quatre següents dígits identifiquen la companyia distribuïdora d’electricitat. Això ho assigna el govern.
 • La resta dels nombres els assigna la distribuïdora.
 • AB són dues lletres que s’usen per detectar i corregir errors.
 • De vegades apareixen també les lletres OF que són els punts de frontera amb una altra distribuïdora. No sempre apareixen a la factura.

Per què és important conèixer el CUPS per canviar de companyia elèctrica

I no només per a aquesta gestió; per a qualsevol tràmit relacionat amb la instal·lació elèctrica cal conèixer el CUPS.
Quan es busquen ofertes, a el donar-se d’alta com a usuari, per canviar un titular o contractar una potència elèctrica diferent de la que ja existia cal proporcionar aquest codi perquè el que es pretén gestionar, es realitzi en manera adequada.
El CUPS ha de seguir les directrius que va establir el Reial Decreta 1435/2002 sobre el mercat espanyol de l’energia.
Cada comptador té el seu codi corresponent que l’identifica i diferencia dels altres.
En el cas que la gestió que es vulgui fer sigui canviar de companyia elèctrica. Els passos a seguir són els següents:

✓ Contacte amb l’empresa comercialitzadora i informar-se de les tarifes per triar la que sigui més propícia o convenient.
✓ Facilitar els documents necessaris per a procedir a l’canvi:

 1. Nom i DNI de titular
 2. Dades per contactar, com el mail i el telèfon.
 3. El codi de compte corrent per domiciliar les factures.
 4. Direcció de el lloc en el qual cal localitzar el punt de subministrament d’electricitat.
 5. CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament).

✓ La nova empresa tramitarà la comunicació a l’antiga comercialitzadora sobre el tràmit que s’ha realitzat.

On trobar el CUPS en la factura elèctrica
Segons la companyia elèctrica comercialitzadora que s’hagi contractat, el CUPS apareix en un punt o un altre.
Per això cal localitzar l’acrònim CUPS i a partir d’aquí trobarem el codi que serveix d’identificació per a la instal·lació elèctrica de l’domicili, local, empresa, etc.
En certes empreses podem trobar-lo a la primera pàgina de la factura, però no sempre és així, per la qual cosa cal buscar-lo. Això sí, sempre estarà situat en el mateix lloc depenent de la companyia elèctrica que proporcioni l’energia.

CLAUS EN RELACIÓ AL PACTE SUCCESSORI, FIGURA QUE PERMET LA TRANSMISSIÓ D’ UN IMMOBLE EN VIDA.

Què és el Pacte Successori?

Es tracta d’una institució regulada en el nostre dret civil català,  a l’ article 431.1del C.C.C., que  permet ordenar l’ herència futura , mitjançant un contracte  per  atribuir béns o drets abans de la mort.

Formalitats :

El Pacte Successori ha de formalitzar-se mitjançant escriptura pública davant de notari i fer-se entre parents .

A diferència del testament, que depèn en exclusiva de la voluntat del testador,  el Pacte Successori , amb caràcter general, és irrevocable (amb excepcions), . Aquest element d’immobilitat que caracteritza aquesta figura fa que sigui una alternativa al testament molt interesant, en determinats supòsits.

Qui poden atorgar els Pactes Successoris?

Com a mínim han de ser dues persones i obligatòriament han de tenir una determinada relació de parentiu (art.431.2 CCCat):

– Cònjuge o futur cònjuge

– Convivent en unió de parella estable

– Parents en línia recta sense limitació de grau (pare – fills) o línia col • lateral, fins a quart grau, tant de consanguinitat com afinitat (germans – cosins – oncles – nebots)

– Parents de consanguinitat en línia directa (sogre) o en línia col • lateral, dins el segon grau, de l’altre cònjuge o convivent (cunyat)

Extensió dels Pactes Successoris:

En un Pacte Successori es pot ordenar la successió amb la mateixa extensió que en un testament (431-5 CCCat), es a dir:

– Es poden fer heretaments (o pactes d’institució d’hereu),

– Atribucions particulars (assimilables als llegats del testament),

– Es poden imposar càrregues (com la cura i atenció d’algun dels atorgants o de tercers),

– Designar marmessors, administradors i partidors comptadors,

– Renunciar a determinats drets successoris (amb algunes limitacions).

  

Així mateix en vida del causant podrem:

– Inscriure en el Registre de la Propietat els heretaments i atribucions particulars ordenats en Pacte Successori. (Art. 431-8.2 CCCat).

– Anotar en els assentaments corresponents del llibre de registre d’accions nominatives o del llibre registre de socis, les accions nominatives o participacions socials objecte del Pacte Successori (art. 431-8.3 CCCat).

– Inscriure en el Registre Mercantil el manteniment i continuïtat de l’empresa familiar atorgada en Pacte Successori. (431-8.4 CCCat)

 

Finalment i no menys important, assenyalar que la crisi matrimonial dels atorgants no afecta el Pacte Successori llevat de pacte en contra, o que s’hagi fet com una atribució a favor del cònjuge o convivent (o dels seus parents) que no s’hagués fet de no ser per raó de matrimoni o convivència (431-17 CCCat).

 

Gravamen fiscal del Pacte Successori 

A Catalunya el pacte successori està gravat per l’ impost de successions i no per l’ impost de donacions.

Tot i que aquesta figura jurídica en el cas de venda o transmissió de la finca  havia estat  afavorida a nivell de fiscalitat al IRPF, amb l’entrada en vigor el passat 11 de juliol, de la Llei 11/2021  de mesures de prevenció de caràcter fiscal, l’ adquirent dels immobles per pacte successori  haurà de tributar en l’ IRPF, si transmet els béns abans de la mort del causant. 

En concret, es modifica l’ article 36 de la Llei del IRPF, canviant la forma de càlcul del guany patrimonial.  La reforma legal implica que  el contribuent que transmet un ben heretat en vida abans de la mort de la persona que li va transmetre en Pacte Successori, es subroga en la seva posició i es pren com valor d’ adquisició el valor originari i no com abans de la reforma,  el valor que es va consignar a l’ atorgament del Pacte Successori.

En conclusió i tot les recents modificacions de caràcter fiscal que han afectat a la figura, considerem que el  Pacte Successori segueix essent una institució a tenir en compte en determinats supòsits, ja que permet una col·laboració perquè el patrimoni no sigui manipulat en últimes instàncies com resultat de l’ aparició d’ una tercera persona o per un testament inesperat.  No està pensat per generar la  successió d’ una gran empresa o una empresa nova, sinó com eina útil en aquells supòsits on hi hagi béns i persones interessades.

Related posts

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Evolució lloguer habitatge a la ciutat de L’Hospitalet

La falta d’ oferta de producte d’ habitatge al mercat i la demanda creixent, suposa un...

Continuar llegint

Join The Discussion