Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Resumen arrendaments diferents habitatge i arrendaments indústria RDL 15 del 20 21 abril

Resumen arrendaments diferents habitatge i arrendaments indústria RDL 15 del 20 21 abril

NOVES MESURES PER A ARRENDAMENTS DIFERENTS D’HABITATGE I ARRENDAMENTS D’INDÚSTRIA.

El Reial decret llei 15/2020 de 21 d’abril de mesures complementàries per al suport de l’economia i ocupació va entrar en vigor el dia 22 d’abril i ve a completar les mesures en el seu moment acordades en relació amb els lloguers d’habitatge habitual, però ara referits als lloguers d’ús diferent d’habitatge i arrendaments d’indústria.

 

QUI SÓN ELS DESTINATARIS?

Arrendaments diferents d’habitatge (o d’indústria, PIMES i autònoms que compleixin amb tots els següents requisits (art. 3 d’aquest RDL):

 • Per a tots dos és necessari:
  1. Que l’immoble arrendat s’usi per a l’activitat econòmica desenvolupada per l’autònom o PIME
  2. Que la seva activitat econòmica es trobi en algun d’aquests dos supòsits:

Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l’Autoritat competent i les Autoritats competents delegades a l’empara del referit reial decret.

En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l’any anterior.

 • Per a l’arrendatari autònom: Estar afiliat i en situació d’alta, en data de 14 de març de 2020 en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si és el cas, en una de les Mutualitats substitutòries del RETA.
 • Per a l’arrendatari PIME: Que no se superin els límits establerts en l’article 257.1 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

 

MESURES ADOPTADES:

a) Per a arrendaments diferents d’habitatge o arrendaments d’indústria, L’ARRENDADOR de la qual SIGUI:

 • Empresa o entitat pública d’habitatge
 • O bé sigui un gran tenedor, és a dir, persona física o jurídica que compleixi almenys un d’aquests dos supòsits:

i. Ser titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters,  

ii. O ser titular d’una superfície construïda de més de 1.500 m

 • L’arrendatari podrà sol·licitar a l’arrendador la MORATÒRIA en el pagament de la renda, sempre que no s’hagi arribat prèviament a un acord entre tots dos.
 • Termini per a sol·licitar-la: un mes a comptar des del 23 d’abril de 2020, per tant, fins al 23 de maig de 2020.
 • Durada i contingut de la moratòria: La moratòria consistirà a ajornar el pagament de les rendes durant el temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l’impacte provocat pel *COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. 
 • Sol·licitada per l’arrendatari, la moratòria s’aplica de manera automàtica.
 • La renda ajornada es fraccionarà en quotes durant el termini de dos anys des del mes següent a la finalització de la moratòria, sense penalització i sense interessos.

 

b) Per a arrendaments diferents d’habitatge o arrendaments d’indústria, L’ARRENDADOR de la qual NO SIGUI EMPRESA NI GRAN TENEDOR:

 

 • L’arrendatari podrà sol·licitar a l’arrendador l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s’hagués acordat per totes dues parts amb caràcter voluntari.
 • Termini per a sol·licitar-la: un mes a comptar des del 23 d’abril de 2020, per tant, fins al 23 de maig de 2020.
 • En el marc de l’acord per a l’ajornament temporal i extraordinari de la renda, les parts podran disposar lliurement de la fiança prevista en l’article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, que podrà servir per al pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatícia. En cas que es disposi totalment o parcialment d’aquesta, l’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en cas que aquest termini fos inferior a un any.

 

  ACREDITACIÓ DELS REQUISITS DE L’ARRENDATARI

El compliment dels requisits, s’acreditarà per l’arrendatari davant l’arrendador mitjançant la presentació de la següent documentació:

 1. La reducció d’activitat s’acreditarà inicialment mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual, sobre la base de la informació comptable i d’ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l’any anterior. En tot cas, quan l’arrendador el requereixi, l’arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a l’arrendador per a acreditar la reducció de l’activitat.
 2. La suspensió d’activitat, s’acreditarà mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, si és el cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

CONSEQÜÈNCIES DE L’APLICACIÓ INDEGUDA DE L’AJORNAMENT TEMPORAL I EXTRAORDINARI EN EL PAGAMENT DE LA RENDA.

Els arrendataris que s’hagin beneficiat de l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sense reunir els requisits establerts seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre al fet que la conducta dels mateixos pogués donar lloc. 

Finalment, des de la *Cambra de la *Propietat urbana de L’Hospitalet, volem recordar la conveniència de documentar de manera adequada els acords i pactes als que arribin l’arrendador i arrendatari, i així evitar problemes futurs entre les parts així com respectar les obligacions fiscals. Com sempre, podeu comptar amb l’assessorament del nostre departament jurídic.

 

Related posts

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Evolució lloguer habitatge a la ciutat de L’Hospitalet

La falta d’ oferta de producte d’ habitatge al mercat i la demanda creixent, suposa un...

Continuar llegint

Join The Discussion