Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

AJUDES PER FER FRONT A EL LLOGUER D’HABITATGE HABITUAL

AJUDES PER FER FRONT A EL LLOGUER D’HABITATGE HABITUAL

AJUDES PER A FER FRONT AL LLOGUER D’HABITATGE HABITUAL

Amb motiu de les mesures dictades pel Decret 11/2020 per a sostenir la situació d’impacte econòmic i social derivat de la COVID 19, entre les quals es trobava un programa d’ajudes als arrendataris d’habitatge habitual per al pagament total o parcial del lloguer, l’Ordre DT. /378/2020, de 30 d’abril publicada en el BOE l’1 de maig i va entrar en vigor el 2 de Maig, defineix criteris i requisits dels arrendataris per a poder accedir a aquestes ajudes. 

 

DESTINATARIS DE LES AJUDES: 

Els arrendataris d’habitatge habitual que es trobin en condicions de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de la COVID 19, el contracte d’arrendament d’habitatge que tingin en vigor s’hagi subscrit a l’empara de la llei 29/1994 de 24 de novembre d’arrendament Urbans. 

 

Queden exclosos de les ajudes: quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita l’habitatge sigui propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya, a excepció que el seu dret de propietat recaigui únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s’hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense testament, així com aquells titulars d’un habitatge que acreditin la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.


Què s’entén per unitat familiar?: la composta per la persona que deu l’arrendament, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent-hi els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

Què passa quan són diverses persones les titulars del contracte d’arrendament?

Tots ells hauran de formalitzar préstec, i respondran de manera solidària. 

 

REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ DE LES AJUDES:

a) Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar estigui afectat per reducció d’ingressos, per passar a estar en situació de desocupació, per estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), per haver reduït la seva jornada per motiu de cures, per cessament d’activitat dels treballadors per compte propi o per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que impliquin aquesta reducció d’ingressos a conseqüència de l’expansió de la COVID-19. 

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda, no aconsegueixi el límit de cinc vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (és a dir 2689,20 euros).
c) Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar, és a dir: subministrament d’electricitat, gas, gasoil, calefacció, aigua corrent, telecomunicació fixa i mòbil, contribució a la comunitat de propietaris.
d) No exigible estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, ni el pagament d’obligacions per reintegrament d’altres subvencions.

 

COM S’ACREDITEN AQUESTES CIRCUMSTÀNCIES? 

a) En cas de situació legal de desocupació: certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi: certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

c) Persones que habiten a l’habitatge habitual: – Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet. – Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, en referència al moment de la presentació dels documents acreditatius.

d) Titularitat dels béns: Certificat cadastral o nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e) En tot cas, declaració responsable de l’arrendatari relativa al compliment dels requisits establerts

 

TERMINI PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ:

3 mesos després de la finalització de l’estat d’alarma.

CONDICIONS DELS PRÉSTECS 

Quantia del préstec: podrà arribar fins al 100% de l’import de sis mensualitats, en virtut del contracte d’arrendament d’habitatge habitual vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros per mensualitat

Termini d’amortització inicial: podrà ser fins a 6 anys i podrà pactar-se un període de carència de principal de sis mesos.

Pròrroga del préstec: serà admissible una pròrroga de 4 anys si persisteix la situació de vulnerabilitat i resta de requisits transcorreguts els 3 primers anys de la concessió del préstec.

Sol.licitut del préstec: hauran de ser sol·licitats per l’arrendatari davant l’Entitat de crèdit, amb el model de sol·licitud que figura en l’annex I de l’ordre abans del 31 d’octubre de 2020.

Les despeses i interessos del préstec: no podran superar l’import resultant d’aplicar el tipus 1,5% TAE al préstec. En aquestes despeses s’entendran compresos tots els que es reportin des de la sol·licitud del préstec fins a la seva cancel·lació.

Per a qualsevol dubte, aclariment o ampliació, poden dirigir-se al nostre Servei Jurídic, telefonant al 93 337 00 02, o a través de mail a: infolh@cpulh.com.

 

CONDICIONS DEL PRÉSTEC

 

Es formalitzaran mitjançant un contracte de préstec entre l’entitat de crèdit i l’arrendatari.

  • Com Màxim l’import financer serà equivalent a sis mensualitats o 5.400,00 euros.
  • Les sis mensualitats finançables seran a partir de l’1 d’abril o la signatura de l’préstec, sense que puguin sobrepassar la vigència de l’contracte o els seus pròrrogues.
  • El termini d’amortització podrà ser de Fins a 6 anys i amb una carència de la principal de Fins a 6 mesos.
  • Transcorreguts als 3 primers anys des de la CONCESSIÓ de el préstec i Abans de sis mesos de la finalització de l’Termini inicial, serà admissible una única pròrroga de 4 anys si persisteix la situaciò de Vulnerabilitat i la resta dels Requisits.

A el contracte és de fer constar que s’haurà de procedir a l’Amortització anticipada d’el préstec per l’arrendatari i procedirà el reintegrament de la subvenció per DESPESES i interessos en comprovés que l’arrendatari ha incorregut en falsedat, ocultació o inexactitud rellevant a l’presentar als documents o la declaració responsable.

a) Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d’ingressos, per passar a estar en situació d’atur, per estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) , per haver reduït la seva jornada per motiu de cures, per cessament d’activitat dels treballadors per compte propi o per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que impliquin la reducció d’ingressos com a conseqüència de l’expansió de l’COVID-19. b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no arribi al límit de cinc vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (des d’ara IPREM). c) Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

 

A aquests efectes, s’entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l’import de el cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris , tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari, referits a el període d’un mes. Per obtenir aquests préstecs no és exigible trobar a l’corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social ni de l’pagament d’obligacions per reintegrament d’altres subvencions.

 

  1. A l’efecte d’aquest article s’entén per unitat familiar la composta per la persona que deu l’arrendament, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge.

 

  1. En cas de ser diversos els titulars d’un mateix contracte de lloguer, serà obligatori que tots ells formalitzin com prestataris un sol contracte de préstec, de què respondran tots de forma solidària. 4. No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, a l’efecte d’obtenir ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual, quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya.
  2. Es considera que no concorren aquestes circumstàncies en algun d’aquests casos: a) Quan el dret recaigui únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s’hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió per causa de mort sense testament b) Per als que, sent titulars d’un habitatge , acreditin la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de convivència. Vint-A-2020-4759 verificable en https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DE L’ESTAT Núm. 121 Divendres 1 de maig de 2020 Sec. I. Pàg. 30.837 Article 5. Acreditació de les condicions subjectives.

 

ACREDITACIÓ CIRCUMSTÀNCIES

a) En cas de situació legal de desocupació,: certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en què figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi: certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma

c) Persones que habiten en l’habitatge habitual: – Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet. – Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència a el moment de la presentació dels documents acreditatives

d) Titularitat dels béns: Certificat cadastral o nota simple de l’servei d’índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e) En tot cas declaració responsable de l’arrendatari relativa a l’acompliment dels requisits establerts

 

TERMINI PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ:

Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà d’el termini de tres mesos per aportar aquests documents a l’entitat de crèdit. Juntament amb aquests documents es presentarà la sol·licitud d’el préstec

 

CONDICIONS DELS PRÉSTECS. mitjançant un contracte de préstec entre l’entitat de crèdit i l’arrendatari. 2. La quantia de l’préstec podrà arribar fins al 100% de l’import de sis mensualitats, en virtut de l’contracte d’arrendament d’habitatge habitual vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros per mensualitat

. 4. El termini d’amortització inicial podrà ser de fins a 6 anys i pot pactar un període de carència de principal de sis mesos.

. 1. Els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat hauran de ser sol·licitats per l’arrendatari davant l’entitat de crèdit, amb el model de sol·licitud que figura en l’annex I d’aquesta Ordre, abans abans de el 31 d’octubre de 2020.

. 4. Les despeses i interessos de l’préstec no podran superar l’import resultant d’aplicar el tipus 1,5% TAE a el préstec. En aquestes despeses s’entendran compresos tots els que es meriten des de la sol·licitud de l’préstec fins a la seva cancel·lació.

.5. Amb ocasió de l’atorgament de l’préstec, l’entitat de crèdit no pot exigir a l’interessat la contractació de cap producte o servei addicional.

.9. Pagament de les ajudes a l’arrendador. 1. L’entitat de crèdit abonarà l’import de l’préstec, corresponent a les sis mensualitats, directament a la persona o entitat arrendadora de l’habitatge, prèvia comunicació, per a la seva nota d’intervenció, a titular de l’préstec. 2. L’abonament es realitzarà amb periodicitat mensual, llevat que s’acordi una periodicitat diferent, i, si s’escau, amb un pagament inicial que comprengui les mensualitats meritades i no pagades des del 1 d’abril de 2020 fins la signatura d’el contracte de préstec . L’entitat de crèdit ha de conservar el justificant de cada un dels pagaments que realitzi.

 

Related posts

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Evolució lloguer habitatge a la ciutat de L’Hospitalet

La falta d’ oferta de producte d’ habitatge al mercat i la demanda creixent, suposa un...

Continuar llegint

Join The Discussion