Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

COM AFECTA LA NOVA REGULACIÓ DE L’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS?

COM AFECTA LA NOVA REGULACIÓ DE L’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS?

En data 30.04.2020 s’ha publicat al DOGC la Llei 5/2020, del 29 d’abril, i suposa una important modificació de la regulació de l’impost de successions.

 

APLICACIÓ DE LA NORMATIVA: En defuncions a partir de l’1 de MAIG DE 2020

 

NOVETATS: 

1.- INTRODUCCIÓ D’UN NOU COEFICIENT MULTIPLICADOR QUE VARIA EN FUNCIÓ DEL PATRIMONI PREEXISTENT I EN FUNCIÓ DEL GRAU DE PARENTIU

Aquest coeficient s’aplica als descendents majors de 21 anys (Grup I) i a la resta de descendents, cònjuges i als ascendents (Grup II), i suposa un increment de la quota tributària, si el patrimoni preexistent del contribuent (hereu o donatari) supera els 500.000 €.

Així, a partir de 01/05/2020, a la quota íntegre se li aplicaran uns coeficients multiplicadors que varien en funció del patrimoni preexistent de qui hereta (o de qui rep una donació) i en funció del grau de parentiu aplicable, que es divideix en 4 grups: Grup I: descendents menors de 21 anys; Grup II: resta de descendents, cònjuges i ascendents; Grup III: col·laterals de 2n i 3r grau i ascendents i descendents per afinitat; Grup IV: col·laterals de 4t grau o més i estranys. Tot d’acord amb la següent taula: 

 

 

2.- REDUCCIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE PARES A DESCENDENTS MAJORS DE 21 ANYS I ASCENDENTS

En definitiva, s’augmenta considerablement l’impost per Successions en herències a favor de descendents de 21 anys o més i ascendents. Aquesta mesura suposa un increment de la tributació d’almenys un 39%.

Salvant la bonificació als cònjuges que es manté en el 99%, per la resta de familiars que integren el Grup II (descendents de més de 21 anys i ascendents), s’ha articulat una nova taula específica per aquest grup que els hi suposarà segons quins casos una important reducció de les bonificacions fins ara aplicables. 

Per tant, els contribuents dels grups I i II poden aplicar la bonificació en el percentatge mitjà ponderat que resulti de l’aplicació per a cada tram de base imposable dels percentatges següents:

 

 1. a) Pel Grup I (menors de 21 anys).     

 

 1. b) Per a la resta de contribuents del grup II:

3.- ELIMINACIÓ DE L’APLICACIÓ DE REDUCCIONS DE DETERMINATS ACTIUS.

 S’elimina també la possibilitat d’aplicar reduccions en la transmissió de segons quins actius (participacions socials d’empreses familiars, béns patrimonials, etc.),  en cas que s’hagi optat per aplicar les bonificacions indicades.  És a dir, l’aplicació de bonificacions impossibilitarà l’aplicació de les reduccions que fins ara es podien practicar. 

Respecte a l’impost de Donacions es modifica la tributació quan el contribuent és una fundació o associació de les que acompleixen finalitats d’interès general. 

 

Per qualsevol dubte o aclariment, poden demanar cita presencial o via on line al nostre Departament Jurídic, trucant als telèfons 93 337 00 02 o per mail a: infolh@cpulh.com.

 

AJUTS AL LLOGUER

El Govern de l’Estat va publicar Ordre ministerial el passat 11 d’abril, per regular ajuts directes als llogaters en situació de vulnerabilitat a conseqüència del COVID 19, traslladant a les Comunitats Autònomes la gestió dels ajuts.

Per resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya del passat 12 de Maig, es regulen els requisits d’aquests ajuts:

OBJECTIU DELS AJUTS: La finalitat d’aquest programa és ajudar a les persones que es trobin en una de les següents situacions:

 • Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: la finalitat és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer.  
 • Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits: la finalitat és fer front a la devolució dels microcrèdits, quan no s’hi pugui fer front. 

 

TERMINI PER LA SOL.LICITUD

 

Fins al 30 de setembre de 2020 es poden sol·licitar els ajuts per al pagament del lloguer, de l’habitatge habitual. 

 

QUANTIA MÀXIMA DE L’AJUT 

 

L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020.

Les quanties màximes de l’ajut, segons la ubicació de l’habitatge, són les següents:

Barcelona ciutat: 750 euros mensuals.

Demarcació de Barcelona: 750 euros mensuals.

 

DESTINATARIS 

 

Per poder obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones físiques majors d’edat que els sol·licitin han d’acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19, mitjançant el compliment de tots els requisits següents:

 

 1. A) Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.
 2. B) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a:

Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

– Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill/a a càrrec a la unitat familiar. L’increment

aplicable per fill/a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill/a en el cas d’unitat familiar monoparental.

– Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona gran de 65 anys membre de la unitat familiar.

En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada una discapacitat igual o superior al 33%, una situació de dependència o una malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per dur a terme una activitat laboral, el límit serà de quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill/a  càrrec.

En el cas que la persona obligada a pagar la renda de lloguer pateixi una paràlisi cerebral, una malaltia mental, o una discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o tingui una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament la persona o el seu cuidador per dur a terme una activitat laboral, el límit serà de cinc vegades l’IPREM.

 1. C) Que la renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35 % dels ingressos nets de la unitat familiar.
 2. D) Que la persona sol·licitant tingui la residència legal a Catalunya, acreditada amb una autorització de residència obtinguda d’acord amb la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i amb el Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, que aprova el seu Reglament.
 3. E) Que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant, aquell també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social per tal que la persona sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.
 4. F) Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.
 5. G) Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 6. H) Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 7. I) Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui, com a màxim, de 900 euros.

El concepte de renda de lloguer inclou: la renda, els endarreriments de la renda, l’impost de béns immobles

(IBI), la taxa pel servei de recollida d’escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora.

 

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: Per les ajudes gestionades per la Generalitat de Catalunya, amb una dotació pressupostaria de 14,5 milions d’euros.

 

ALTRES REQUISITS A TENIR EN COMPTE 

 

La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

Tots els membres de la unitat familiar han de complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

La persona sol·licitant no ha d’estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de 900 euros.

 

INCOMPATIBILITATS 

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d’altres ajuts al pagament del lloguer, la suma total dels imports  a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

  

Des de la Cambra de la Propietat de L’Hospitalet, valorem positivament  aquests ajuts, ja que contribueixen que els llogaters puguin assumir el compromís dels lloguers i així pugui minorar la morositat a conseqüència de la crisi sanitària, social i econòmica que estem patint.

Related posts

L’Hospitalet cultural més fresc de l’estiu

A l'Hospitalet de Llobregat, l'estiu és una època en què es desplega una gran varietat...

Continuar llegint

Estrenem les càpsules informatives de la CPULH

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

¿Inquiokupación, una práctica abusiva en una brecha de la lei de la vivienda?

...

Continuar llegint

Join The Discussion