Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

PUBLICADES LES BASES D’AJUTS PER EL FINANÇAMENT D’OBRES DE REHABILITACIÓ.

PUBLICADES LES BASES D’AJUTS PER EL FINANÇAMENT D’OBRES DE REHABILITACIÓ.

S’ha publicat en el DOGC de 27 de gener, les bases reguladores per l’accés d’ajudes en forma de préstecs per comunitats de propietaris per al finançament de les obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya.

OBJECTIU: Dotar una línia de finançament de 100 milions d’euros dels quals es podran beneficiar les obres de com a mínim 10.000 habitatges a tota Catalunya.

ACTUACIONS PROTEGIBLES:
*Rehabilitació que afecta l’estat de conservació de l’edifici.
*Millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat
* Millora de la seguretat

REQUISITS:
Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici que ha de tenir la ITE, el Certificat d’Eficiència Energètic i Etiqueta de qualificació energètica, presentades abans de la sol.licitud del crèdit.

PRESSUPOST PROTEGIBLE:
a) Pressupost d’execució material+despeses generals + benefici industrial.
b) Honoraris de professionals que intervenen en procés d’execució de l’obra
c) Despeses derivades de la tramitació administrativa i gestió degudament justificades.
d) L’IVA de les obres i honoraris professionals.

IMPORT I CONDICIONS.
S’estableix un interès del 2% amb un termini màxim d’amortització de 15 anys. S’estableixen imports mínims de 30.000 euros per comunitat amb un màxim de 20.000 euros per habitatge. Per qualsevol dubte o aclariment poden dirigir-se al nostre Departament d’Arquitectura, al telèfon 93 337 00 02, per mail a infolh@cpulh.com o a la web.

NOVETATS A L‘IMPOST SOBRE SUCCESSIONS A CATALUNYA.
Existeix una elevada probabilitat que en breu termini es procedeixi a l’aprovació de la Llei de mesures fiscals, administratives i del sector públic pel 2020 a la Generalitat de Catalunya. A la mateixa s’introduiran canvis normatius en relació, entre d’altres, a l’impost sobre Successions i Donacions, que en cap cas tindrà efectes retroactius a la data d’aprovació i publicació. Els canvis principals repercuteixen de forma directa a l’import de la quota tributària, i són:

• La introducció de coeficients multiplicadors superiors als actuals, tant pels hereus com pels donataris amb patrimonis preexistents superiors a 500.000 euros.

• La reducció o el.liminació de les bonificacions aplicables en les adquisicions per causa de mort. Aquests canvis afectaran principalment als descendents, cònjuge i ascendents. Tenint en compte la
importància en termes quantitatius d’aquestes mesures, entenem que pot ser útil dur a terme una tasca de planificació, ja que existeixen altres alternatives, com els pactes successoris, que podrien ser d’interès en determinats supòsits.

LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL, AL PUNT DE MIRA.
Després de la sentència del Tribunal Constitucional de data 31 d’octubre de 2019, a conseqüència de la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat Contenciós núm. 32 de Madrid, en relació amb determinats articles de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concret la determinació de la base imposable, el tipus de gravamen i quota a ingressar, a la sentència es considera que la forma de càlcul a pagar a l’Impost, és totalment aliena a l’increment real obtingut, fins al punt que pot ser inclús superior al mateix increment del valor del terreny.

Les situacions susceptibles de ser revisades amb fonamentació en aquesta sentència són les que a la data de publicació no siguin fermes per haver-se impugnat en temps i no hi hagi hagut resolució administrativa o judicial amb fermesa.

Base imposable de l’impost

Per determinar la base imposable de l’impost, s’ha d’aplicar el percentatge anual que determini cada Ajuntament, sense que pugui ser superior als límits  (LHL art.107.4): Període de temps (anys)

Percentatge
D’1 fins a 5 anys 3,7 %
Fins a 10 anys 3,5 %
Fins a 15 anys 3,2 %
Fins a 20 anys 3,0 %

El percentatge s’ha de determinar aplicant els següents barems:

a) L’increment de valor de cada operació gravada, s’ha de determinar d’acord amb el percentatge final establert per l’Ajuntament pel termini d’anys que s’hagi generat l’increment.

b) El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny és el que resulti d’aplicar el percentatge anual aplicable al cas concret pel nombre d’anys que s’hagi posat de manifest l’increment del valor subjecte a gravamen.

c) El període generacional de la plusvàlua s’ha de calcular pels anys sencers per defecte, sense tenir en compte les fraccions de temps del període. Els percentatges anuals poden modificar-se per la Llei de Pressupost de l’Estat.

Fonamentació jurídica del T.C.

El Tribunal Constitucional estableix al cas concret:

a) En aplicar-se el tipus de gravamen establert legalment a la base imposable calculada conforme la normativa de l’impost, la quota tributària va superar el 100% de la riquesa efectivament generada. Així s’està exigint al subjecte passiu que compleixi amb el seu deure de contribuir al sosteniment de les despeses públiques mitjançant la imposició d’una càrrega excessiva.

b) Una cosa és gravar la renda potencial (l’increment del valor que es presumeix es produeix amb el pas del temps en tot el terreny de naturalesa urbana) i una altra cosa és sotmetre a tributació una renda irreal.  Tot tribut que se sotmet a un gravamen una riquesa inexistent, va en contra del principi de capacitat econòmica i s’estaria tornant confiscatori.

c) En aquells supòsits en els quals de l’aplicació del percentatge anual aplicable al valor cadastral del terreny al moment que es merita l’impost es derivi en un increment de valor superior a l’efectivament obtingut pel subjecte passiu, la quota tributària que resulta, en la part que excedeix del benefici realment obtingut, es correspon amb el gravamen il·lícit d’una renda inexistent en contra del principi de capacitat econòmica i de la prohibició de confiscatori.

El Tribunal estima la qüestió d’inconstitucionalitat i declara  la LHL art.107.4 inconstitucional en aquells supòsits en els quals la quota a pagar sigui superior a l’increment patrimonial obtingut pel contribuent. La inconstitucionalitat no es pot extedre a la LHL art.108.1 (tipus de gravamen) doncs el vici es troba exclusivament en la forma de determinar la base imposable i no en la del càlcul de la quota tributària.

Related posts

LA GENERALITAT AMPLIA EL PRESSUPOST D’ AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION AMB MÉS NOVETATS PER AFAVORIR PROJECTES DE REHABILITACIÓ I ACONSEGUI ELS OBJECTIUS MARCATS PER LA UE

PROGRAMES DE REHABILITACIO QUE ES BENEFICIEN : El 3 (ajudes a les actuacions de rehabilitació...

Continuar llegint

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Join The Discussion