Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Abril 2020

Abril 2020

El 2 d’abril entrarà en vigor el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. 2


  1. Suspensió processal de llançaments derivats de judicis de desnonament.

S’estableix la suspensió de qualsevol llançament que estigués en tràmit, i d’aquells incoats amb posterioritat, suspensió que no podrà anar més enllà del 2/10/2020, sempre que concorri la vulnerabilitat i no existeixi una alternativa habitacional.


2. Pròrroga extraordinària en contractes d’habitatge habitual.

S’estableix la pròrroga per 6 mesos d’aquells contractes d’arrendament d’habitatge habitual el venciment del qual estigués previst entre el 2/4/2020 i els 2 mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma. Perquè operi l’esmentada prórroga només caldrà la sol·licitud del llogater i la seva aplicació serà obligatòria per a l’arrendador que haurà de mantenir en la seva integritat les condicions del contracte.
 

  1. Moratòries per al pagament del lloguer.

El Reial Decret-Llei promou els acords entre les parts a l’hora d’establir mesures de flexibilitat en el cobrament dels lloguers,  si bé imposa als considerats grans tenidors d’habitatge l’obligació d’adoptar-les de forma automàtica si no s’assoleix cap acord. Mentre que al petit tenidor li dóna l’opció de no accedir a la concessió de moratòries, reduccions o condonacions de renda.

Així el gran tenidor, que és aquella persona física o jurídica titular de 10 o més immobles (no s’inclouen places de garatge, ni trasters) o que posseeixi més de 1.500m2 de superfície construïda, en els casos d’acreditada vulnerabilitat econòmica, només podrà optar entre:

– Aplicar una reducció del 50% sobre la renda pactada durant tot el període que abasti l’estat d’alarma, fins a un màxim de 4 mesos una vegada s’aixequi aquest estat i sempre que es mantingui la indicada vulnerabilitat.

– Aplicar una moratòria en el pagament, en els mateixos termes que la reducció de renda. És a dir, durant tot l’estat d’alarma i fins a 4 mesos més. A partir d’aquest moment, podrà prorratejar les rendes no cobrades en els 3 anys següents (com a mínim) sense que calgui aplicar a la mateixa interessos o cap penalització.

Aquestes mesures hauran d’aplicar-se en els 7 dies següents a la sol·licitud formulada per l’inquilí i serà aplicable igualment a les empreses i entitats públiques d’habitatge, i es podrà deixar d’aplicar quan el llogater hagi obtingut el finançament previst en el programa d’ajudes que estableix el propi Decret.

Pel que fa al petit propietari, davant la sol·licitud formulada pel seu llogater haurà de contestar igualment en 7 dies, però l’arrendatari només tindrà un mes a comptar des del dia 2 d’abril per a sol·licitar-ho. Contràriament al que succeeix en el cas dels grans tenidors el propietari de menys de 10 immobles no té perquè accedir a l’aplicació d’aquestes mesures, la qual cosa permetrà a l’inquilí accedir al programa d’ajudes transitòries de finançament que preveu el propi Decret en el seu art. 9.
 

  1. Vulnerabilitat econòmica a efectes l’obtenció de moratòries o ajudes.

El Decret estableix per a la consideració de vulnerabilitat econòmica similars condicions a les establertes per a l’obtenció de moratòries en el pagament d’hipoteques i en el cas del lloguer s’han de donar 2 requisits:

– Que l’arrendatari (inquilí) estigui en situació de desocupació, ERTE, reducció de jornada per a cuidar a persones al seu càrrec, és a dir autònom o empresari i pateixi una pèrdua substancial d’ingressos. Això és, que els ingressos de tota la unitat familiar i -excepte les situacions específicament descrites referides a discapacitats, minusvalideses i incapacitats laborals prèvies-, no superin els 1613,52./-€mes (és a dir 3 vegades el IPREM (537,84/mes).

Aquest límit s’incrementarà en 0,1 més per cada fill de la unitat familiar, així com per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

I en cas de monoparentalitat, els fills a càrrec suposaran un 0,15 (en lloc del 0,1).

– Que la renda més les despeses i subministraments bàsics (aigua, llum, gas, telèfon, adsl, comunitat, etc…) representin el 35% o més dels ingressos nets de la unitat familiar.
 

Finalment, no s’entendrà que existeix vulnerabilitat si qualsevol membre de la unitat familiar disposa d’un altre habitatge ja sigui com a titular o com a usufructuari. S’exceptuen els casos en què només es disposa d’una part alíquota d’un immoble obtinguda per herència, o si sent titulars d’un habitatge no poden disposar d’ella per motiu de separació o divorci, o qualsevol altra raó aliena a la seva voluntat, resulti impracticable en cas de discapacitat.

Si el seu llogater li ha formulat alguna sol·licitud en relació al pagament de la renda, no dubti a posar-se en contacte amb el nostre servei jurídic, enviant un correu electrònic a infolh@cpulh.com o trucant al tel. 609390517 de dilluns a divendres de 9’00h a 14’00h, i ens posarem en contacte amb vostè, a la major brevetat, per a informar-lo detalladament, estudiar les opcions existents i comprovar la possible vulnerabilitat econòmica al·legada.

Related posts

LA GENERALITAT AMPLIA EL PRESSUPOST D’ AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION AMB MÉS NOVETATS PER AFAVORIR PROJECTES DE REHABILITACIÓ I ACONSEGUI ELS OBJECTIUS MARCATS PER LA UE

PROGRAMES DE REHABILITACIO QUE ES BENEFICIEN : El 3 (ajudes a les actuacions de rehabilitació...

Continuar llegint

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Join The Discussion