Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Consideracions en relació amb les mesures al pagament del lloguer

Consideracions en relació amb les mesures al pagament del lloguer

Consideracions en relació amb les mesures adoptades relatives al pagament del lloguer de l’habitatge habitual.

 

D’acord amb les mesures regulades al Reial Decret  11/2020 de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer front a la  COVID-19, el primer que cal preguntar-se, és si podem ser considerats o no grans tenidors. Després d’avaluar si el llogater té dret a l’aplicació de les mesures urgents en trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica. 

Quan es considera que és gran o petit tenidor? 

Es considera  Gran tenidor   a aquelles persones físiques o jurídiques que siguin propietàries de 10 immobles urbans  (a excepció de garatges i trasters) o disposin d’una superfície construïda de més de 1.500 m2

Per tant, el Petit tenidor, serà el que no tingui més de 10 immobles o no  sigui propietari de 1500 m2 de superfície construïda. 

Si vostè és petit propietari, en què l’afecta el Decret? 

No estarà obligat a aplicar cap de les mesures previstes com la moratòria o la reducció del lloguer, ni la condonació. 

Només haurà d’accedir-hi si ho desitja, ja que la norma protegeix l’acord entre propietari i arrendatari. 

– A la sol licitud del llogater, durant el mes següent a l’aprovació del Decret, és a dir, el seu llogater disposa fins al 2 de maig de 2020 per a la sol.licitud de rebaixa o moratòria del lloguer, el propietari haurà de contestar en un termini de 7 dies laborables si accedeix o no a la petició.  

– En el supòsit que accedeixi  a aplicar alguna de les mesures, a les quals no està obligat, insistim, haurà de redactar-se el corresponent annex amb les condicions que convinguin a les dues parts. 

En el cas de negar-se a la sol.licitud, el llogater podrà optar al programa d’ajudes habilitades pel govern.  

Quan es considera que el llogater està en situació de vulnerabilitat? 

Quan es compleixin cadascun dels següents requisits (art. 5): 

  1. Que l’arrendatari estigui afectat per un ERTO (Expedient Regulació Temporal d’Ocupació), una reducció de jornada, o qualsevol motiu que suposi una pèrdua substancial d’ingressos, i no superi els ingressos de la unitat familiar en el mes anterior a la sol.licitud de la moratòria, el límit de 3 vegades l’IPREM, ES A DIR, EN GENERAL 1.613,52.-€/mes. 

 

Per cada fill a càrrec el límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM i 0,15 vegades en cas de monoparentatlitat.

 

  1. Que la renda més les despeses i subministraments bàsics (llum, aigua, gas, calefacció, quotes de comunitat, telèfon ADSL, etc.) siguin iguals o superiors al  35% dels ingressos de la unitat familiar.  

S’entén per unitat familiar, la formada per la persona que adeuta la renda, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet i els seus fills, amb independència de la seva edat, que visquin a l’habitatge incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet, que resideixi a l’habitatge. 

Haurà de comprovar-se igualment que cap dels membres de la unitat familiar tingui en propietat cap altre habitatge com a propietari o usufructuari, a excepció de determinades excepcions contemplades a l’article 5. 

Com haurà d’acreditar-ho el llogater? 

1) Que estigui a l’atur/ERTO/cessament d’activitat.

* La Situació legal per atur: mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el que consti la quantia mensual rebuda en concepte de prestacions o ajudes a la desocupació. 

* Cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o per l’òrgan competent de la comunitat autònoma en el seu cas, a partir de la declaració de cessament de l’activitat per l’interessat. 

2) Nombre de persones que conviuen a l’habitatge habitual i en el cas de minusvàlues, discapacitats i altres circumstàncies al.legades.  

  • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet. 
  • Certificat d’empadronament relatiu a les persones que viuen a l’habitatge, en el moment de la presentació dels documents i els 6 mesos anteriors. 
  • Declaració oficial de discapacitat, de dependència o de l’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral. 

3) Titularitat dels béns: 

  • Nota simple del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

4) Declaració responsable del deutor.

El deutor o deutors hauran d’emetre una declaració personal relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients segons el Real Decret Llei. 

Si el sol.licitant de la moratòria no pogués aportar cap dels documents exigits, podrà substituir-los mitjançant una declaració responsable que justifiqui expressament els motius que impedeixen tal aportació. 

Finalitzat el període de temps d’estat d’alarma disposarà d’un mes per l’aportació dels documents.

Què passa si finalment no existís realment la vulnerabilitat al.legada? 

El sol.licitant serà responsable dels danys i perjudicis que hagi pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, sense perjudici de les responsabilitats que en un altre ordre pogués donar lloc.

Davant els possibles dubtes en relació amb l’aplicació d’aquestes mesures, no dubti en posar-se en contacte amb el nostre Servei Jurídic, enviant un mail al  infolh@cpulh.com  o trucant al tel. 609 39 05 17 de dilluns a divendres de 9’00h a 14’00h, i ens posarem en contacte amb vostè, per informar de manera detallada i estudiar-ne les opcions i comprovar la possible vulnerabilitat econòmica  al.legada. 

Related posts

LA GENERALITAT AMPLIA EL PRESSUPOST D’ AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION AMB MÉS NOVETATS PER AFAVORIR PROJECTES DE REHABILITACIÓ I ACONSEGUI ELS OBJECTIUS MARCATS PER LA UE

PROGRAMES DE REHABILITACIO QUE ES BENEFICIEN : El 3 (ajudes a les actuacions de rehabilitació...

Continuar llegint

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Join The Discussion