Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Ayudas del ayuntamiento

Ayudas del ayuntamiento

Nova convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

A partir de l’1 de juny i fins al 30 de setembre de 2015, es poden sol·licitar ajudes per la realització d’obres de supres· sió de barreres arquitectòniques i adequació de les instal· lacions comuns dels edificis d’ús residencial a l’Hospitalet del Llobregat. Condicions:

• És necessari que les obres estiguin finalitzades i pagades amb posterioritat al 01/01/2014 i abans del 30/09/2015.

• Cal tenir la ITE de l’edifici.

• Les subvencions per la supressió de barreres arquitectòni· ques inclouen les següents obres: instal·lació d’ascensor, cadires elevadores, rampes i similars, així com la millora dels components mecànics de l’ascensor. L’import de la  subvenció és el 15% del cost de la obra, amb un màxim de 12.000€ per comunitat.

• Les subvencions per adequació de les intal·lacions inclo· uen: instal·lacions elèctriques, d’aigua, gas, adequació de sanejament. Subvenció 25% del cost de l’obra amb un màxim de 8.000€ per comunitat.

Sessió informativa el proper 2 de juliol, a les 18.00 hores.

La Cambra celebrarà al Centre Cultural de Santa Eulàlia, al carrer Sta. Eulàlia 60 (plaça interior), una sessió in· formativa sobre el Nou Decret de la ITE dels edificis; el projecte d’incorporació de la Propietat temporal i compar· tida, i la nova regulació de la normativa de les Comunitats de Propietaris. Obertura de la sessió per la presidenta de la Cambra, Sra. Rosa María García Elosegui.

• Nou Decret de la ITE dels edificis. Ponent: Sr. Joaquim Sala Gallel, Arquitecte col·laborador de la Cambra de la Propietat Urbana de L’Hospitalet.

• Propietat temporal i compartida. Ponent: Sra. Elena López Surís, Lletrada del Servei Jurí· dic de la Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet.

• La nova regulació a aplicar a les Comunitats de Propie· taris. Ponent: Sr. Asterio Andrés Cavero, Llicenciat en Dret i Administrador del Departament de Comunitats de la Cambra de la Propietat Urbana de L’Hospitalet.

Per més informació poden adreçar-se a l’Oficina Municipal de l’habitatge, de l’Ajuntament de L’Hospitalet, o demanar dia i hora a les nostres oficines: 93 337 00 02 o 93 296 80 57 o a través del PDF

Col·loqui (Entrada lliure i gratuïta, limitada a l’aforament de la Sala) Per assistir poden trucar i preguntar per Rosa María Terol, telf. 93 296 80 57, o mail rterol@cpulh.com

 

Related posts

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Evolució lloguer habitatge a la ciutat de L’Hospitalet

La falta d’ oferta de producte d’ habitatge al mercat i la demanda creixent, suposa un...

Continuar llegint

Join The Discussion