Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

ENTRA EN VIGOR EL DECRET-LLEI DE CONTENCIÓ DE RENDES, EN ELS ARRENDAMENTS D’HABITATGE

ENTRA EN VIGOR EL DECRET-LLEI DE CONTENCIÓ DE RENDES, EN ELS ARRENDAMENTS D’HABITATGE

El  24 de maig de 2019, entra en vigor el Decret  Llei 9/2019 de 21 de maig de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, publicat al DOGC, de 23 de maig de  2019.

FINALITAT DE LA DISPOSICIÓ LEGAL: ÍNDEX DE REFERÈNCIA

Segons l’exposició de motius, la finalitat és la regulació d’un règim excepcional de contenció de rendes en els contractes de lloguer, aplicable en zones de mercat tens d’habitatge.

També la Disposició Final primera del Decret Llei fixa en sis mesos el termini perquè el Govern presenti al Parlament un projecte de llei de regulació integral dels contractes d’arrendament de finques urbanes.

El règim de contenció de rendes permet a l’Administració la qualificació de determinades zones del territori com àrees de mercat tens d’habitatge i obliga als contractes d’arrendament que se signin en aquestes zones, a un règim de contenció de rendes.

La competència per formular aquesta declaració de  “mercat tens”  s’atribueix al Departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge, amb l‘excepció de la ciutat de Barcelona que s’aplica un règim singular i estaria el mateix Ajuntament que mitjançant acord del seu Consell Plenari podria acordar quins àmbits de la ciutat justificaria l’aplicació de la contenció de rendes.

Es pot entendre que els municipis en els quals es poden sol.licitar àrees tenses, són els que disposen d’Índex de Referència i a l’actualitat es trobaria la ciutat de L’Hospitalet del Llobregat.

Les dades d’aquets Índex estan obtingudes a partir de l’informació que existeix en el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes.

Aquest Índex informa de la mitjana de preu per m2 superior i inferior, obtingut de la ponderació de diferents característiques de l’habitatge (any de construcció, de l’estat de conservació, de l’eficiència energètica,  l’ascensor, el mobiliari i els annexos).

En funció d’aquests marges, la normativa preveu que siguin les mateixes parts contractants  les que fixin el preu que basin a aquests marges del sistema d’indexació, o quan hi hagi desviació d’aquests marges, els motius siguin prou justificats.

REGLES PREVISTES PEL RÈGIM DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE QUE CONSTITUEIXIN RESIDÈNCIA HABITUAL DE L’ARRENDATARI.

REGLA GENERAL: limita la quantia del lloguer que pot estar acordada en el moment de formalització del contracte, que no pot superar el preu que les parts hagin considerat de referència del lloguer d’un habitatge de les característiques similars, incrementat com a màxim un 10%.

REGLA SEGONA.- Si l’habitatge objecte del contracte es trobava ja llogat amb anterioritat a l’entrada en vigor del règim de contenció de rendes i l’arrendador cobrava un lloguer superior  al que resultés d’aplicar la regla general, en el contracte o en els contractes següents es permet pactar, com a renda màxima, la percebuda al final del contracte anterior.

REGLA TERCERA.-  En els contractes de lloguer d’habitatges d’obra nova, i en les finques resultants d’un procés de gran rehabilitació, en el seu cas, el preu que les parts han considerat de referència del lloguer d’un habitatge de característiques simil.lars, es pot arribar a acceptar  fins a un màxim del 20% aplicable, als cinc primers anys comptats a partir de la data de la certificació final d’obra.

COMPLEMENT DE LES REGLES ANTERIORS   

ACTUALITZACIÓ DE LA RENDA:  El Decret estableix la possibilitat d’actualitzar  anualment la renda si així es pacta (s’estarà a l’Índex de garantia de competitivitat).

DESPESES GENERALS DE LA FINCA I REPERCUSSIÓ OBRES.- Es podrà convenir que l’arrendatari pagui les despeses generals i de serveis individuals que disposi l’habitatge; així com el cost de realització d’obres de millora realitzades després del termini legal de duració del contracte  (després dels cinc anys)  incrementant la renda anual per sobre del límit fixat per regla general.

CONSTÀNCIA ÍNDEX DE REFERÈNCIA EN ELS CONTRACTES.- És obligatori que a tots els contractes de les àrees declarades com a tenses, que consti l’Índex de Referència que les parts considerin aplicable i que el full obtingut en el càlcul de l’Índex de Referència amb les característiques similars a l’habitatge que formi part del contracte d’arrendament  s’acompanyi al contracte de lloguer.

INFORMACIÓ DE LES OFERTES D’ARRENDAMENT:

A les ofertes de lloguer, de les àrees declarades de mercat tens, és necessari informar de l’aplicació dels Índexs de Referència dels preus de lloguer d’habitatge que correspongui.

CONSEQÜÈNCIES DE NO APLICAR LA MESURA

El cobrament per l’arrendador dels lloguers que ultrapassin els límits establerts, dóna dret a l’arrendatari a obtenir el reemborsament de les quantitats percebudes en excés, més l’interès legal.

ENTRADA EN VIGOR:

El Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC, és a dir, el 24 de maig de 2019.

COMENTARIS:

En tot cas, aquest Decret Llei haurà d’estar convalidat pel Parlament de Catalunya.

Al nostre entendre és probable que, algun grup parlamentari sol.liciti l’admissió del Decret al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, abans de la seva convalidació.

A banda, la voluntat expressa del Decret Llei que en el termini de 6 mesos el Govern elabori i presenti al Parlament de Catalunya un projecte de llei de regulació dels contractes d’arrendament de finques urbanes, que ja es va portar al Tribunal Constitucional en un format similar que contemplava la Disposició Final sexta de la Llei  4/2016 (Llei catalana de mesures de protecció dret a l’habitatge de persones amb risc d’exclusió social) i el Govern de l’Estat va desistir del Recurs davant el Tribunal, per un acord interpretatiu, al qual es va arribar en una Comissió Bilateral Generalitat-Estat, d’octubre de 2018, segons la  qual “les dues parts coincideixen a interpretar la iniciativa legislativa que es refereix la Disposició (Llei 4/2016) en el supòsit que es proposi incidir en la vigent legislació reguladora dels arrendaments urbans, que és competència de l’Estat, s’haurà de tramitar pel procediment legislatiu previst a l’article 87.2  de la Constitució espanyola, és a dir, mitjançant el Congrés i el Senat.

En cas de convalidació de la norma pel Parlament de Catalunya, tant en el cas de la voluntat del Decret de limitar els lloguers, com de presentar un projecte de llei català d’arrendaments urbans, entenem que, estaria limitada  la vigència del Decret a la interposició de Recurs d’Inconstitucionalitat, pel subjecte legitimat en aquest sentit, en el cas que no s’interposés pel President del Govern de l’Estat.

 

Servei Jurídic

 

Cambra Propietat de L’H

 

Related posts

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Evolució lloguer habitatge a la ciutat de L’Hospitalet

La falta d’ oferta de producte d’ habitatge al mercat i la demanda creixent, suposa un...

Continuar llegint

Join The Discussion