Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

INFORMATIU AJUDES NOVEMBRE 2020

INFORMATIU AJUDES NOVEMBRE 2020

ES PRORROGA FINS AL 30 DE NOVEMBRE LA LÍNIA DE PRÉSTECS I AJUDES PER EL PAGAMENT DE LA RENDA A ARRENDATARIS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL I  ECONÒMICA. 

La Comissió de Seguiment del Conveni segons l’Ordre TMA /924/2020 DE 29 DE SETEMBRE ha considerat la necessitat de prorrogar la possibilitat d’accés a aquests préstecs i ha acordat l’ampliació dels terminis per la sol.licitut dels préstecs fins al 30 de novembre de 2020 i per la seva formalització fins al 31 de desembre de 2020.

PROGRAMA D’AJUDA  DEL PLA ESTATAL D’HABITATGE

L’arrendatari d’habitatge en situació de vulnerabilitat econòmica i social per l’impacte de la COVID-19, a part de la possibilitat d’acudir als préstecs de l’Estat pot acollir-se al «Programa d’ajudes per contribuir a minimitzar  l’impacte econòmic  i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual», tal com es contempla a l’art. 9 del RDL 11/2020, de 31 de març. i és l’Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, la que s’incorpora aquest nou programa al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

En aquest cas es tracta dajudes d’adjudicació directa, als  llogaters d’habitatge que tinguin problemes per al pagament parcial o total del lloguer,  igual que per fer front a la devolució dels préstecs de l’Estat.

 

REQUISITS PER  ACCEDIR A AQUESTS PRÉSTECS I AJUDES: 

– Llogaters d’habitatge habitual que es trobin en situació de vulnerabilitat.

  1. A) Els llogaters  per acreditar la situació de vulnerabilitat. (Trobar-se en alguna de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de desembre) Que la persona que estigui obligada a pagar la renda de lloguer passi a estar en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos, no arribant per això el conjunto dels ingressos dels membres de la unitat familiar., en el mes anterior a la sol.licitut de la moratòria
  2. B) No tenir parentiu ni ser soci de l’arrendador.
  3. C) No incorrin en alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.
  4. D) Termini de devolució fins a sis anys, prorrogable excepcionalment  per altres quatre.
  5. E) No reportarà cap mena de despeses i  interessos per al sol.licitant.

– El destí  d’aquest préstec serà el pagament de la renda de l’arrendament d’habitatge habitual i podran cobrir un import màxim de sis mensualitats de renda.

 DOCUMENTACIÓ  NECESSÀRIA:

* Còpia del contracte d’arrendament en vigor.

* Acreditació del  pagament de les tres últimes mensualitats.

 QUANTIA MÀXIMA SUBVENCIÓ 

-La quantia màxima serà de 900 euros al mes, per un termini de fins a 6 meses (5.400 €), i del 100% de la renda arrendatícia.

 ADMINISTRACIÓ COMPETENT  

-La tramitació i resolució dels procediments de concessió i pagament de les ajudes d’aquest programa correspon a cada COMUNITAT AUTÒNOMA.

L’import de l’ajuda pot lliurar-se a l’arrendatari o bé directament a l’arrendador en el cas  que no s’hagués satisfet el pagament del lloguer, tret que s’hagi subscrit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l’art. 9 del Reial Decret-llei 11/2020 i el període de les mensualitats i les quanties cobertes fossin coincidents.

– L’ajuda es pagarà d’un sol cop o per parts, mitjançant abonaments amb la periodicitat i imports que defineixi cada CCAA.

En conclusió, l’arrendatari que no pugui afrontar el pagament de la renda, sempre que reuneixi els requisits per a això,  encara pot  acollir-se als préstecs de l’Estat  fins al  30 de novembre de 2020, i a les ajudes contingudes en el nou Programa inclòs en el Pla Estatal d’habitatge 2018-2021, que per contra ha suprimit el termini, podent sol.licitar ambdues, ja que, en principi, no existeix incompatibilitat, segons estableix l’art. 2, apt. 7 de l’Ordre 336/2020. Tan sols existirà la limitació  que el total de les ajudes aconseguides no superi el 100% de l’import del lloguer dins del mateix període.

Related posts

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Evolució lloguer habitatge a la ciutat de L’Hospitalet

La falta d’ oferta de producte d’ habitatge al mercat i la demanda creixent, suposa un...

Continuar llegint

Join The Discussion