Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Publicat el Decret-Llei que suspén els llançaments instats per Grans Tenidors contra llars vulnerables

Publicat el Decret-Llei que suspén els llançaments instats per Grans Tenidors contra llars vulnerables

En data 4/11 s’ha publicat el DECRET LLEI 37/2020, de 3 de novembre, “de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19.” establint-se l’entrada en vigor l’endemà de la publicació, és a dir, 5/11/2020.

Quin és l’objectiu del Decret Llei?

L’esmentat Decret llei pretén reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant possibles desnonaments, instats per Grans Tenidors, mentre duri l’estat d’alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció de mobilitat per motius sanitaris.

A qui afecta la nova regulació?

Aquest Decret-Llei no afecta els petits tenidors (propietaris amb menys de 15 habitatges), i només serà aplicable a:

  1. a) Al demandant que tingui la condició de gran tenidor d’habitatge. Es consideren grans tenidors aquelles persones físiques, jurídiques o fons de capital risc i de titulació d’actius que siguin titulars de més de 15 habitatges.

 

  1. b) Al demandant que sigui persona jurídica que hagi adquirit després del 30 d’abril de 2008 habitatges que siguin, en primera o en ulteriors transmissions, provinents d’execucions hipotecàries, provinents d’acords de compensació de deutes o de dació en pagament o provinents de compravendes que tinguin com a causa la impossibilitat de retornar el préstec hipotecari.

 

En què consisteix?

Queden suspesos tots els llançaments decretats en judicis de desnonament per manca de pagament, expiració de termini, ocupació sense títol, o els derivats d’execucions hipotecàries, quan afectin llars vulnerables sense alternativa habitacional. La situació de vulnerabilitat haurà d’acreditar-se mitjançant un informe dels serveis socials corresponents.

Aquesta suspensió es mantindrà, almenys, durant la vigència de l’estat d’alarma o mentre s’apliquin altres mesures que restringeixin la lliure circulació de persones per raons sanitàries.

Queden igualment suspesos els procediments de desnonament iniciats en els quals no s’hagi acreditat l’oferiment d’un lloguer social, decretant-se la suspensió fins que el gran tenidor hagi formulat la seva proposta de lloguer social.  

A quins col·lectius afavoreix la mesura?

Persones o famílies en situació de vulnerabilitat. (Veure supòsits de vulnerabilitat)

Persones o famílies que ocupen el pis on viuen, sense títol habilitant des d’abans del juny de 2019 .

Als llogaters amb contractes vençuts quan l’arrendador és un gran tenidor.

Persones o unitats familiars vulnerables amb dificultats per pagar les quotes hipotecàries.

Excepcionalment, també quedaran cobertes per la suspensió transitòria del desnonament durant l’estat d’alarma les persones o famílies que han ocupat un pis d’un gran tenidor entre juliol de 2019 i l’inici de l’actual estat d’alarma, el 25 d’octubre, si compleixen els requisits de vulnerabilitat i disposen del corresponent informe social. En aquest cas, però, no és obligatori oferir-los un lloguer social.

En tot cas el Decret deixa a criteri dels Serveis Socials la determinació de l’existència de risc d’exclusió social. 

Des de quan serà aplicable?

L’entrada en vigor es produeix el dia 5/11/2020, i és aplicable a tots els procediments que estiguin en marxa i, fins i tot, en aquells on ja estigui fixada data de llançament, que quedaran suspesos, almenys, mentre duri l’estat d’alarma o existeixin restriccions que afectin la lliure circulació per raons sanitàries.

 

Altres mesures

Pel que fa a les ocupacions il·legals, si el pis està ocupat per persones o unitats familiars vulnerables i pertany a un gran tenidor, en cas que s’instin mesures cautelars demanant la intervenció dels Mossos d’Esquadra o de la policia local per tal de desallotjar el pis, s’haurà de sol·licitar informe urgent als serveis socials i comunicar-ho al Ministeri Fiscal. 

Related posts

Projecte de Llei del Dret a l’Habitatge – Elements claus de la norma

El passat divendres 14/4/2023, mitjançant el suport dels grups parlamentaris d'Esquerra...

Continuar llegint

El desistiment de la compravenda immobiliària catalana per negativa de finançament d’entitat de crèdit

El Codi Civil Català article 621. 49 del C.C. Catalunya, estableix que al contracte d'arres la...

Continuar llegint

Actuacions d’una comunitat davant la petició de punts de càrrega per cotxes elèctrics

Aquesta situació serà cada cop més habitual, donat l' increment de vehicles elèctrics al mercat...

Continuar llegint

Join The Discussion