Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Algunes recomanacions per a la pròxima declaració de la renda.

Algunes recomanacions per a la pròxima declaració de la renda.

Ens acostem  al final de l’any i molts ciutadans es pregunten què fer per a una correcta planificació fiscal en la seva  pròxima declaració de l’IRPF. Para a això, analitzarem  algunes de les consideracions a tenir en compte abans que finalitzi el període impositiu. 

Què puc fer per pagar menys en la meva pròxima declaració de l’IRPF?

La resposta només pot anar per la via d’obtenir algun tipus d’exempció, reducció o deducció.: 

Exempcions

1.-Si ha transmès el seu habitatge habitual i, amb això, ha obtingut un guany, no tributarà si reinverteix l’import de la venda en la compra d’un altre habitatge habitual. El termini per fer la compra del nostre habitatge és de dos anys anteriors a la venda o dos posteriors, comptats de dia a dia. Amb l’estat d’alarma, aquest termini de dos anys s’ha allargat a 78 dies. 

2.- El mateix succeeix amb aquelles persones majors de 65 dies que han transmès algun bé pel qual pretenen no tributar. Si reinverteixen l’import de la venda en una renda vitalícia, el termini de sis mesos per a aquesta reinversió, també s’ha allargat 78 dies. 

D’altra banda, recordi que si pretén transmetre el seu habitatge habitual, si espera a tenir 65 anys, el guany patrimonial obtingut està totalment exempta de tributació. 

3.-Moltes retribucions en espècie que obtenim del nostre ocupador podrien ser exemptes, com per exemple, el pagament de la guarderia, els tiquets restaurant, l’assegurança mèdica privada amb determinats límits, entre altres, però perquè això sigui així, el nostre contracte de treball ha de reconèixer el pagament d’aquestes retribucions en espècie.

Reduccions

1.- La reducció per declaració conjunta que poden realitzar tant els matrimonis com les famílies monoparentals, sempre que això els surti més beneficiós que la declaració individual. L’apartat més conflictiu en aquest punt es refereix a les parelles separades i amb fills amb custòdia compartida. Qui pot aplicar-se la reducció per declaració conjunta amb el nen? Qualsevol dels dos progenitors, però no els dos, perquè això podria portar a una sanció. Així que hem de quedar d’acord amb la nostra ex parella per a evitar requeriments innecessaris per part de l’Agència Tributària.

2.- Els plans de pensions. Sembla que si s’aprova la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021, tal com està en el projecte, l’import màxim a aportar serà de 2.000 euros, així que enguany serà l’últim en el qual podrà realitzar l’aportació màxima de 8.000 euros, tenint en compte que la reducció màxima serà el 30% de la suma dels rendiments del treball i d’activitats econòmiques de l’exercici. 

Deduccions

1.- Si va adquirir el seu habitatge habitual fins a 31 de desembre de 2012, sap que podrà continuar aplicant la deducció en quota de la hipoteca pagada. Aquesta deducció té una base màxima de 9.040 euros per declaració, així que, si pot, amortitzi el pagament de la hipoteca fins a aconseguir aquest import i maximitzar la deducció a practicar. I si va adquirir l’habitatge a mig fer amb la seva parella i facin la declaració de manera individual, aquest límit es duplica, és a dir, 9.040 euros cadascun d’ells, per la qual cosa entre tots dos, l’import de la base de deducció màxima serà de 18.000 euros. La majoria de CCAA tenen un import d’aquesta deducció del 15%, per la qual cosa l’import de deducció en quota entre totes dues declaracions seria de 2.712 euros. 

2.- Finalment, recordem la deducció l’import de la qual és més elevat, i és la d’inversió en start-up, és a dir, societats “capital llavor”. Si vostè acudeix a l’ampliació de capital o a la constitució d’aquesta mena d’entitats que duguin a terme activitats econòmiques, sempre que es compleixin uns requisits en relació amb el percentatge de participació en l’entitat o la xifra de negocis o els fons propis, la deducció, pot aconseguir fins a un màxim de 18.000 euros en la quota. 

Així que, sense pretendre fer una anàlisi exhaustiva de mesures a adoptar abans de final d’enguany per a planificar la renda del 2020, recordem la importància de planificar correctament la declaració, perquè arribat el moment de la seva presentació entre abril i juny de 2021, tinguem quantificat la seva presentació i no apareguin sorpreses que ja no som a temps de planificar. 

Per a qualsevol dubte o qüestió consulti amb el nostre Departament Fiscal, trucant als telèfons 93 337 00 02; 93 294 80 57 o per mail a  infolh@cpulh.com, o a través de la nostra web www.cpulh.com, o Instagram 

TIPS PRÀCTICS  EN RELACIÓ AMB ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE DESPRÉS DEL 22 DE SETEMBRE DE 2020 

Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 11/ 2020 de mesures urgents de contenció de renda en els contractes d’arrendament d’habitatge, i davant les consultes realitzades, exposarem una taula explicativa en relació amb els habitatges i contractes que se’ls exclou la seva aplicació:

HABITATGES  EXCLOSOS CONTRACTES EXCLOSOS  
A) Habitatges que s’assignen a porters
Guardes, empleats i funcionaris per La
seva posició o el servei que presten.  

b) Habitatges de militars. 

c) Arrendament  de finques amb casa-habitació que sigui d’aprofitament agrícola, ramader, o forestal de l’Immoble  la finalitat principal de l’arrendament.

d) L’ús d’habitatges per a  universitaris.  

e) Habitatges d’ús turístic.

f) Habitatges amb una superfície  superior a 300 m2. 

g) Habitatges en què la renda inicial en còmput  anual excedeixi de 5,5 vegades el salari mínim interprofessional en còmput anual i l’arrendament correspongui a la totalitat de l’habitatge.  

h) Els habitatges nous  o que hagin estat objecte d’una rehabilitació. 

a) Els subscrits abans de l’1 de gener de 1995. b) Els que tenen per objecte habitatges subjectes a  un règim de protecció oficial . 

c) Els que tenen per objecte habitatges integrats en paquets d’habitatge públic o de mediació per al lloguer social o en el Fons d’habitatge de lloguer destinats  a polítiques socials.  

d) Els de caràcter assistencial  i els que se signin d’acord amb les disposicions legals aplicables al lloguer social obligatori. 

 

Per a qualsevol dubte o qüestió consulti amb el nostre Departament Jurídic trucant als telèfons 93 337 00 02; 93 294 80 57 o per mail a  infolh@cpulh.com, o a través de la nostra web www.cpulh.com, o Instagram 

Related posts

L’Hospitalet cultural més fresc de l’estiu

A l'Hospitalet de Llobregat, l'estiu és una època en què es desplega una gran varietat...

Continuar llegint

Estrenem les càpsules informatives de la CPULH

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

¿Inquiokupación, una práctica abusiva en una brecha de la lei de la vivienda?

...

Continuar llegint

Join The Discussion