Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Publicades bases reguladores per sol.licitud de subvencions

Publicades bases reguladores per sol.licitud de subvencions

Les bases reguladores de les subvencions a la rehabilitació ja han estat publicades al (DOGC 8/6/2018) incorporant significatives variacions respecte dels anys anteriors:

 • Els ajuts es fan extensius als habitatges unifamiliars, tant els aïllats com els agrupats, i als propietaris d’edificis. En les regulacions anteriors les subvencions estaven encaminades principalment a les comunitats de propietaris.
 • Un altre canvi significatiu té a veure amb l’antiguitat. Fins al moment, els ajuts de rehabilitació estaven reservats a edificacions d’una gran antiguitat (construccions anteriors al 1981). En la present regulació, les antiguitats requerides són des de 1996 o des de 2007, segons el tipus d’actuació que s’hi hagi de realitzar.
 • No menys important és la reducció des del 70% fins a l’actual 50% en l’exigència d’acreditar que dins de cada comunitat els habitatges són domicilis habituals.
 • Es contempla per primera vegada obres subvencionables que es realitzin a l’interior dels habitatges, per unes concretes i determinades actuacions, sempre i quan estiguin en relació a les obres de l’edificació en general.
 • També podem considerar com a novetat la incorporació com actuació subvencionable de la instal·lació de punts de recarrega de vehicles elèctrics.

El termini per presentar sol·licituds és extremadament curt: comprèn des del 26 de juny al 31 de juliol.

 

Tipus d’ actuacions subvencionables:

Les subvencions van destinades a una sèrie d’actuacions molt concretes que s’agrupen en tres tipus:

– Obres de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat

– Obres de conservació

– Obres referents a la millora de la seguretat i accessibilitat

Això, sempre que es compleixin un seguit de requisits que es descriuen.

Destinataris:
Són destinataris dels ajuts:
– Les comunitats de propietaris
– Els propietaris d’edificis
– Els propietaris d’habitatges unifamiliars
– Els propietaris d’habitatges unifamiliars agrupats en filera

Requisits de l’immoble:
– Segons la tipologia dels edificis

Els ajuts van destinats a immobles residencials col·lectius, habitatges unifamiliars i als unifamiliars agrupats en filera.

Antiguïtat requerida als edificis:

Per les obres de conservació estructurals (façanes, forjats, cantell de balcons i instal·lacions comunitàries) podran optar-hi els edificis finalitzats amb anterioritat al 1996.

Per les obres de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat i les de conservació amb millora d’aïllament tèrmic i/o acústic (terrats, patis, façanes…) podran optar-hi els edificis acabats amb posterioritat a l’any 2007.

Per les obres d’accessibilitat i millora de la seguretat, no es requereix a l’edifici cap antiguitat.

Destí de les edificacions:

Edificis plurifamiliars:

 • El 70% de l’edificació ha de ser d’ús residencial (s’exclou la planta baixa dels còmputs, si no és habitatge, i les plantes soterrànies)
 • El 50% dels habitatges han d’estar destinats a domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris

Els edificis unifamiliars han de ser la residència habitual dels seus propietaris o arrendataris.

Requeriments a aportar amb la sol·licitud:
Cal aportar l’informe d’Avaluació de l’Edifici que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació.
– IITE (informe d’inspecció tècnica de l’edifici)
– CEE ( Certificat d’Eficiència Energètica )

 

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I DE LA SOSTENIBILITAT

Es contemplen els següents tipus d’actuacions subvencionables:

 1. a) Millora de l’envolupant tèrmic de l’edifici per a reduir la demanda energètica en cobertes, façanes i plantes baixes (aïllament tèrmic, substitució de fusteries, vidres, envidriament de terrasses, dispositius bioclimàtics i d’ombra…)
  b) Instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, aigua calenta i ventilació. Substitució d’equips de calor/fred, instal·lació de comptadors sistemes de control, dispositius de recuperació d’energies residuals, refredament gratuït per aire exterior i recuperació de calor de l’aire de renovació
  c) Instal·lació d’equips d’energia renovable solar, fotovoltaica, biomassa o geotèrmia (panells solars, solucions d’aerotèrmica per aigua calenta o per climatització)
  d) Millora de l’eficiència energètica d’ascensors o de la il·luminació comunitària 
  (substitució per LEDS)
  e) Estalvi d’aigua, separació de xarxes de sanejament, reutilització d’aigües
  f) Mesures de millora de separació de residus
  g) Mesures de millora de protecció contra el soroll
  h) Millores de foment de mobilitat sostenible 
  (punts de recàrrega de vehicles elèctrics)
  i) Instal·lació de façanes o cobertes vegetals
  j) Sistemes de domòtica i/o sensorials
 • Les actuacions a), b), c), i d), requereixen que s’assoleixi una important reducció de la demanda energètica, que ha d’estar entre el 20 i el 35%, segons la zona climàtica
 • Als habitatges unifamiliars aïllats o agrupats, els són aplicables les actuacions descrites en els apartats a), b),c), i g)
 • Seran subvencionables les actuacions que es realitzin a l’interior dels habitatges sempre que estiguin vinculades a l’execució d’una actuació global a l’edifici

Subvenció per a aquestes actuacions:

 • El 40% del pressupost protegible
 • Com a màxim 3.000 € per habitatge i 20 € per m2 de local

 

OBRES DE CONSERVACIÓ

 • Requereixen disposar de l’IITE que qualifiqui d’importants, greus o molt greus, les deficiències detectades

Es contemplen, tres menes d’actuacions:
a) Relatives a estructures o cimentacions (fonaments, estructura, cantells de balcons i les instal·lacions)
b) Instal·lacions comunitàries (electricitat, fontaneria, gas, sanejament, telecomunicacions)

Subvenció per a aquestes actuacions:

 • El 40% del pressupost protegible
 • Com a màxim 3.000 € per habitatge i 20 € per m2 de local)
 1. c) Relatives a cobertes, façanes, mitgeres

– Només subvencionables si suposen una millora de l’aïllament tèrmic/o acústics i comporten una modificació de la secció constructiva de l‘element de tancament.

Subvenció per a aquestes actuacions:

 • El 30% del pressupost protegible
 • Com a màxim 3.000 € per habitatge i 20 € per m2 de local

 

ACTUACIONS EN SEGURETAT I ACCESSIBILITAT

Aquestes actuacions no requereixen que l’IITE presenti deficiències.

Es contemplen els següents tipus d’actuacions subvencionables:
a) Instal·lacions o modificacions d’ascensors, remuntadors, altres dispositius d’accessibilitat, formació de rampes
b) Instal·lació senyals sonors o lluminoses d’avís
c) Videoporters
d) Instal·lacions de domòtica per afavorir l’autonomia per a persones grans o amb discapacitats
e) Altres actuacions que millorin els paràmetres establerts en seguretat d’utilització i accessibilitat

Subvenció per a aquestes actuacions:

 • El 40% del pressupost protegible
 • Com a màxim 4.000 € per habitatge i 40 € per m2 de local

Terminis d’execució de les obres:

 • S’han de començar en el termini de 8 mesos des de la concessió de la subvenció (es pot demanar una pròrroga d’un màxim de 4 mesos)
 • S’ha de comunicar a l’AHC l’inici d’obres en un mes des de l’inici
 • S’han d’executar en 24 mesos (es pot demanar pròrroga)

Costos subvencionables

 • Cost d’execució de les obres
 • Honoraris dels professionals que intervenen a l’obra, redacció de projectes més els costos de la diagnosi i estudis previs (IAE, ITE, CEE), informes tècnics i certificats
 • Els costos de la tramitació administrativa
 • Les despeses generals de gestió

Costos no subvencionables

Impostos (IVA, ICIO), taxes i altres tributs referits a l’obra o als professionals

Altres aspectes a considerar:

 • L’import de les subvencions es pot Incrementar en 1.000 € per habitatge i 10 € m2 de local, en edificis de tipologia residencial col·lectiva i habitatges unifamiliars declarats d’interès cultural
 • Les subvencions per diverses actuacions són compatibles
 • La quantia màxima de subvenció per habitatge no pot superar els 14.000 €

Related posts

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Evolució lloguer habitatge a la ciutat de L’Hospitalet

La falta d’ oferta de producte d’ habitatge al mercat i la demanda creixent, suposa un...

Continuar llegint

Join The Discussion