Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

NOVETATS LEGISLATIVES PELS GRANS TENIDORS

NOVETATS LEGISLATIVES PELS GRANS TENIDORS

El passat 8 de març va entrar en vigor la Llei catalana 1/2022, del 3 de març, per afrontar l’emergència social en l’àmbit de l’habitatge. Aquesta Llei recupera i amplia les mesures del Decret Llei 17/2019, després de la seva anul·lació pel Tribunal Constitucional per considerar que es vulneraven els límits de regulació d’un decret llei. Entre les modificacions més significatives d’aquesta Llei, destaquen:

LLOGUER SOCIAL

  • Imposa als grans tenidors d’habitatges l’obligació d’oferir un lloguer social a famílies sense alternativa habitacional i que estiguin en risc d’exclusió residencial abans d’interposar qualsevol demanda d’execució hipotecària o de desnonament per impagament. També fa extensiva aquesta obligació (a través d’una nova disposició addicional) als grans tenidors abans d’interposar l’acció de desnonament per venciment de la durada màxima del contracte, durant el període de cinc anys en cas que el gran tenidor sigui una persona física, set anys en cas de persona jurídica i dotze anys en cas de bancs o fons d’inversió.
  • Imposa el lloguer social per a aquelles famílies que hagin ocupat pisos de bancs o fons d’inversió, abans de l’1 de juny del 2021, ja sigui perquè van quedar sense títol habilitant després d’un procés d’execució hipotecària o d’una demanda de desnonament.

DEFINICIÓ DE GRAN TENIDOR D’HABITATGE

  • Introdueix una nova definició de gran tenidor d’habitatges incloent aquelles persones jurídiques (empreses) que per si soles o a través d’un grup d’empreses posseeixin més de 10 habitatges (abans eren 15), per adequar-ho a la definició de gran tenidor que estableix la normativa estatal.

REGISTRE DE GRANS TENIDORS

  • Una altra novetat és l’elaboració d’un Registre on s’inscriuran les persones jurídiques que siguin grans tenidors d’habitatges que dependrà de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat. El termini per inscriure’s és d’un mes des de l’entrada en vigor de la Llei.

HABITATGE BUIT

  • La norma defineix l’habitatge buit com aquell habitatge o edifici d’habitatges que romanguin desocupats de manera permanent i injustificada durant un període de més de dos anys.
  • Es considera que l’habitatge buit incompleix la funció social de la propietat i atorga poders a l’administració per adoptar mesures d’execució forçosa, i en alguns casos d’expropiació, quan el propietari no hagi complert el requeriment de l’administració per ocupar-lo.

Tot apunta que aquesta llei sigui portada al Tribunal Constitucional.

 

DECLARADA INCONSTITUCIONAL LA NORMATIVA CATALANA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE .

Ahir l’oficina de Premsa del Tribunal Constitucional, va informar que el Ple del Tribunal ha estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat plantejat contra determinats preceptes de la Llei catalana, 11/2020 de 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes per als contractes d´arrendament d´habitatge.

En concret la sentència declara la inconstitucionalitat i nuls els articles 1,6, a 13, 16.2 de la Llei de Catalunya, les disposicions addicionals primera, segona, tercera i la disposició transitòria primera i final quarta lletra b) així com la disposició final tercera .

Per la seva rellevància entre els articles declarats nuls, el 6 i 7, són els que determinen el preu de lloguer i obliguen el propietari a aplicar el preu de referència fixat per l’Agència Catalana de l’Habitatge, o la renda pactada al contracte anterior .

El constitucional explica que aquests preceptes suposen una invasió de la Comunitat Autònoma en les competències de l’Estat, ja que la constitució a l’article 149.1.8 reserva a l’Estat la fixació de les bases de les obligacions contractuals, la contractació privada per garantir així un comú denominador als principis que han de regir les obligacions contractuals.

Entenem que caldrà esperar fins a la publicació de la sentència al BOE per informar-los degudament, fins aleshores entenem que continua vigent la normativa que s’aplicava.

 

 

NOVA PRÒRROGA FINS EL 30 DE SETEMBRE DE 2022 DE LA SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I LLANÇAMENTS

El Reial Decret llei 2/2022 de 22 de febrer prorroga un cop més la suspensió dels desnonaments i llançaments fins al 30 de setembre de 2022 en els casos de famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica , i per tant afecta :

  1. A aquells propietaris que tinguin de recórrer a la via judicial per extingir els seus contractes de lloguer per manca de pagament o per expiració del termini pactat .
  2. També s’ ocupa en aquells casos que les persones que ocupen l’ habitatge no tenen cap títol i es consideren en situació de vulnerabilitat  quan el propietari sigui una persona jurídica o particular amb més de de deu habitatges.
  3. La vulnerabilitat haurà de ser degudament acreditada pel llogater o per l’ ocupant

Drets dels arrendadors i propietaris a la compensació 

Els arrendadors podran demandar una compensació, quan, ens en els tres mesos següents a la data d’ emissió de l’ informe pels Serveis Socials, l’ administració no hagi adoptat les mesures adequades per atendre la  situació de vulnerabilitat acreditada facilitant l’ accés de les persones vulnerables a un habitatge digne.

La sol·licitud  de compensació podrà presentar-la el propietari fins el 31 d’ octubre de 2022 a l’ Agencia de l’ Habitatge de Catalunya, i consistirà en el valor mitjana que correspondria a un lloguer d’ habitatge a l’ entorn en que es trobi l’ immoble determinat a partir dels índexs de referencia del preu de lloguer , més les despeses corrents de l’ habitatge, que acrediti a ver assumida per l’ arrendador per període comprès entre que s’ acordi la suspensió i elm oment en què aquesta s’ aixequi pel tribunal o fins el 30 de setembre de 2022.

 

Related posts

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Evolució lloguer habitatge a la ciutat de L’Hospitalet

La falta d’ oferta de producte d’ habitatge al mercat i la demanda creixent, suposa un...

Continuar llegint

Join The Discussion