Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Programa ajudes

Programa ajudes

ÉS POSSIBLE DESHERETAR ELS FILLS?

Quan és possible desheretar a Catalunya?

El primer és tenir clar el concepte de llegítima i, es defineix com “la porció de béns de què el testador no pot disposar per haver-la reservat la llei a determinats hereus, anomenats per això hereus forçosos”.

En el cas de Catalunya, els únics legitimaris són els fills i, en defecte d’aquests, els pares. Per tant, és a aquests als quals es pot desheretar.

Així, el cas més habitual de desheretament és aquell pel qual el causant vol desheretar algun o diversos dels seus fills. S’ ha de donar una causa justificada per a això, d’ acord amb el que regula el Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya.

Requisits del desheretament

S’estableixen aquests requisits en el primer apartat de l’article 451-18 del CC català:

Forma:

El desheretament s’ha de fer en testament, codicil o pacte successori i requereix l’expressió d’una de les causes tipificades per l’article 451-17 i la designació nominal del legitimari desheretat.

Quines són les causes per desheretar els fills a Catalunya?

En el cas del Codi Civil de Catalunya, les causes per desheretar redueixen la casuística a supòsits molt excepcionals).

Es tracta dels supòsits següents:

 1. El que ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver matat o haver intentat matar dolosament el causant, el seu cònjuge, la persona amb qui convivia en parella estable o algun descendent o ascendent del causant.
 2. El que ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver comès dolosament delictes de lesions greus, contra la llibertat, de tortures, contra la integritat moral o contra la llibertat i indemnitat sexuals, si la persona agreujada és el causant, el seu cònjuge, la persona amb qui convivia en parella estable o algun descendent o ascendent del causant.
 3. Condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver calumniat el causant, si l’ha acusat d’un delicte per al qual la llei estableix una pena de presó no inferior a tres anys.
 4. El que ha estat condemnat per sentència ferma en judici penal per haver prestat fals testimoni contra el causant, si li ha imputat un delicte per al qual la llei estableix una pena de presó no inferior a tres anys.
 5. El que ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver comès un delicte contra els drets i deures familiars, en la successió de la persona agreujada o d’ un representant legal d’ aquesta.
 6. Els pares que han estat suspesos o privats de la potestat respecte al fill causant de la successió, per una causa que els sigui imputable.
 7. El que ha induït el causant de forma maliciosa a atorgar, revocar o modificar un testament, un pacte successori o qualsevol altra disposició per causa de mort del causant o li ha impedit fer-ho, així com el que, coneixent aquests fets, se n’ ha aprofitat.
 8. El que ha destruït, amagat o alterat el testament o una altra disposició per causa de mort del causant.

A més, és possible desheretar en els supòsits següents:

 • Negar aliments al qual va fer el testament, al seu cònjuge, parella estable o els seus ascendents o descendents si tingués obligació legal de fer-ho.
 • Haver maltractat greument el testador, el seu cònjuge, parella estable, ascendents o descendents.
 • Que el fill del causant hagi perdut o li hagin suspès la pàtria potestat sobre algun dels seus fills, és a dir, d’ algun dels néts del causant, sempre per culpa del fill del causant.
 • Que no hi hagi hagut relació familiar entre el causant i el legitimari de forma manifesta i continuada per causa, exclusivament imputable, al legitimari.

 

PROGRAMA D’AJUTS EN LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

L’objectiu d’ aquest programa és el finançament d’ actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges, siguin unifamiliars o en edificis plurifamiliars. 

Les Bases reguladores estan establertes en el RD 853/2021 de 5 d’octubre. 

On ha d’estar situat l’edifici del Programa d’Ajuts a la millora energètica en habitatges?

Per acollir-se a aquest Programa d’ ajuts a la millora energètica en habitatges, l’habitatge ha de sestar situat en un dels 35 municipis metropolitans de l’àmbit d’actuació del Consorci Metropolità de l’Habitatge, on està inclosa la ciutat de l’Hospitalet del Llobregat.

Qui pot beneficiar-se dels ajuts?

Aquestes persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’habitatges, ja siguin persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública. 

Qui pot tramitar la sol·licitud dels ajuts?

El destinatari últim, o bé l’agent o gestor de rehabilitació. 

Quines actuacions se subvencionen?

 • Aquelles que s’aconsegueixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim un 7% o una reducció del consum d’energia primària no renovable de com a mínim un 30 % 
 • Aquelles actuacions de modificació o substitució d’ elements constructius de l’ envoltant tèrmic per adequar les seves característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat i que vinguin establerts a les taules del Document Bàsic d’ Estalvi d’ energia del Codi Tècnics de l’ edificació. 
 • Els honoraris professionals, el cost del projecte, informes, tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i a altres despeses generals similars, degudament justificades. 
 • No es troben dins dels costos subvencionables els corresponents a les llicències, taxes, impostos o tributs. Quant a l’ IVA, podrà ser subvencionable sempre que no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial. 

 

Quin és l’import de la subvenció? 

La quantia de la subvenció és del 40 % del cost de l’actuació amb un màxim de 3.000 euros

El cost mínim de l’ actuació ha de ser igual o superior a 1000 euros per habitatge. 

Quins requisits s’han de complir? 

Ha de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris, usufructuaris, o arrendataris en el moment de demanar l’ ajut. 

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el 2 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2023 

Avantatges fiscals:

Les subvencions no tributen com a ingrés a efectes de l’IRPF 

 

COM POT UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS, FINANÇAR LA INVERSIÓ PER ACONSEGUIR EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

Hi ha una línia de préstecs per a les inversions de millora de l’eficiència energètica que us vam detallar. 

El Govern de la Generalitat ha signat un conveni amb diferents entitats financeres (BBVA, CAIXA BANC, BANC DE SANTANDER, CAIXA D’ENGINYERS.)  mitjançant els quals serviran per finançar els projectes que l’Agència de l’Habitatge triï i podran cobrir fins al 100 % de la inversió (inclòs IVA). Aquest import, inclourà a més la subvenció concedida per  l’ Agència de l’ Habitatge de Catalunya, la qual es destinarà a l’ amortització anticipada del préstec que s’ aplicarà íntegrament a rebaixar la quota a  pagar sense que s’ alteri el termini del préstec. 

En el cas de les comunitats de propietaris:

Tipus fix del préstec: 5.25 % anual 

Termini: 10 anys d’ amortització 

Tl termini es podrà ampliar en funció de les garanties fins a arribar als 15 anys.

En el cas dels particulars 

Tipus d’interès: 4 % 

Termini de temps: 15 anys 

Related posts

LA GENERALITAT AMPLIA EL PRESSUPOST D’ AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION AMB MÉS NOVETATS PER AFAVORIR PROJECTES DE REHABILITACIÓ I ACONSEGUI ELS OBJECTIUS MARCATS PER LA UE

PROGRAMES DE REHABILITACIO QUE ES BENEFICIEN : El 3 (ajudes a les actuacions de rehabilitació...

Continuar llegint

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Join The Discussion