Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

PUBLICACIÓ D’ AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’ EDIFICIS PEL 2020

PUBLICACIÓ D’ AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’ EDIFICIS PEL 2020

En el DOGC del passat 18 de juny, han sortit publicades les bases dels ajuts a la rehabilitació d’edificis pel 2020. Ara, caldrà esperar la resolució per la qual s’obre la convocatòria i es determini el període en el qual es poden presentar les peticions.

Les actuacions de rehabilitació subvencionables el 2020, no varien, son iguals que les del any anterior, tant sols es modifica el percentatge de subvenció que es rebaixa del 40 al 35 %, i també es puntualitza que aquets ajuts queden reduïts en la meitat per aquelles Comunitats quan s’hagin acollit als préstecs previstos en la resolució TES/12/2020.

Com cada any, adjuntem un esquema de les actuacions, els requeriments i les condicions que s’estableixen en la resolució de les bases reguladores de les subvencions a la rehabilitació de edificis residencials

Actuacions
Les subvencions van destinades a una sèrie d’actuacions molt concretes que s’agrupen en tres tipus:

 • Obres de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat
 • Obres de conservació
 • Obres referents a la millora de la seguretat i accessibilitat

Sempre i quant es compleixin un seguit de requisits que es descriuen.

Destinataris
Son destinataris dels ajuts:

 • les Comunitats de Propietaris.
 • els propietaris d’edificis
 • els propietaris d’habitatges unifamiliars
 • els propietaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera

Requisits del immoble

 • Segons la tipologia dels edificis

Els ajuts van destinats a Immobles residencials col·lectius, habitatges unifamiliars i els unifamiliars agrupats en filera.

Antiguitat requerida als edificis

 • Per les obres de conservació estructurals ( façanes, forjats, cantell de balcons i de les instal·lacions comunitàries ) podran optar-hi els edificis finalitzats amb anterioritat al 1996.
 • Per les obres de millora de la eficiència energètica i sostenibilitat i les de conservació amb millora d’aïllament tèrmic i/o acústic ( terrats, patis, façanes… ) podran optar-hi els edificis acabats amb posterioritat a l’any 2007.
 • Per les obres d’accessibilitat i millora de la seguretat, no es requereix cap antiguitat del edifici.

Destí de les edificacions

 • Edificis plurifamiliars:
  • El 70 % de l’edificació ha de ser d’us residencial, (s’exclou la planta baixa del còmputs, si no es habitatge, i les plantes soterrànies ).
  • El 50 % dels habitatges ha d’estar destinats a domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.
 • Edificis unifamiliars han de constituir la residencia habitual dels seus propietaris o arrendataris.

Requeriments a aportar amb la sol·licitud

Cal aportar l’informe d’Avaluació del Edifici , que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació.

 • IITE (informe d’inspecció tècnica del edifici ).
 • CEE ( Certificat d’Eficiència Energètica )

 

AJUTS PER A LA MILLORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA I SOSTENIBILITAT EN EDIFICIS RESIDENCIALS

Es contemplen els següents tipus d’actuacions subvencionables:

 1. Millora del envolupant tèrmic del edifici per a reduir la demanda energètica, actuant en cobertes, façanes, plantes baixes ( aïllament tèrmic, substitució de fusteries, vidres, envidrament de terrasses, dispositius bioclimàtics i d’ombra….. ).
 2. Instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, aigua calenta i ventilació. Substitució d’equips de calor/fred, instal·lació de comptadors i sistemes de control, dispositius de recuperació d’energies residuals, refredament gratuït per aire exterior i recuperació de calor de l’aire de renovació.
 3. Instal·lació d’equips d’energia renovable solar, fotovoltaica, biomassa o geotèrmia ( panells solars, solucions d’aerotèrmia per aigua calenta o per climatització.
 4. Millora de l’eficiència energètica d’ascensors o il·luminació comunitària (substitució per LEDS ).
 5. Estalvi d’aigua, separació de xarxes sanejament, reutilització d’aigües.
 6. Mesures de millora de separació de residus.
 7. Mesures de millora de protecció contra el soroll.
 8. Millores de foment de mobilitat sostenible ( punts de recarrega de vehicles electrics ).
 9. Instal·lació de façanes o cobertes vegetals
 10. Sistemes de demòtica i/o sensorials.
 11. Actuacions encaminades a reduir la concentració de radó a l’interior de la edificació.

Les actuacions 1), 2), 3), i 4), requereixen la obtenció de una important reducció de la demanda energètica de entre el 20 i el 35 % segons la zona climàtica.

Els habitatges unifamiliars aïllats o agrupats, els son aplicables les actuacions descrites en els apartats A, B,C, G i K.

Seran subvencionables les actuacions que es realitzin a l’interior dels habitatges sempre que estiguin vinculades a la realització de una actuació global del edifici.

Subvenció per aquestes actuacions:

 • El 35 % dels pressupost protegible.
 • Com a màxim 6.000 € per habitatge i 60€ per m2 de local.
 • El màxim per habitatge passa a ser de 3.0000€ i 30 € per m2 de local per les actuacions de l’apartat C.
 • Les Comunitats que hagin sol·licitat préstecs per la realització d’obres de rehabilitació a l’empara de la Resolució TES/12/2020, els imports de les subvencions es redueixen en un 50 %.

AJUTS PER A OBRES DE CONSERVACIÓ

Requereixen disposar del IITE que qualifiqui de importants, greus o molt greus, les deficiències detectades.

Es contemplen, tres tipus d’actuacions:

 1. Relatives a estructures o cimentacions ( fonaments, estructura, cantells de balcons, i les instal·lacions ).
 2. Instal·lacions comunitàries ( electricitat, fontaneria, gas, sanejament, telecomunicacions ).
  Subvenció per aquestes actuacions:

  • El 35 % dels pressupost protegible
  • Com a màxim 3.000 € per habitatge i 20€ per m2 de local.
  • Les Comunitats que hagin sol·licitat préstecs per la realització d’obres de rehabilitació a l’empara de la Resolució TES/12/2020, els imports de les subvencions es redueixen en un 50 %.
 3. Relatives a cobertes, façanes, mitgeres
  Només subvencionables si suposen una millora del aïllament tèrmic/o acústics i comportin una modificació de la secció constructiva del element de tancament.
  Subvenció per aquestes actuacions:

  • El 30% dels pressupost protegible
  • Com a màxim 3.000 € per habitatge i 20€ per m2 de local.

AJUTS PER A ACTUACIONS EN SEGURETAT I ACCESIBILITAT

Aquestes actuacions no requereixen que la IITE presenti deficiències.

Es contemplen les següents tipus d’actuacions subvencionables:

 • Instal·lacions o modificacions d’ascensors, remuntadors, altres dispositius d’accessibilitat, formació de rampes.
 • Instal·lació senyals sonores o lluminoses d’avís
 • Videoporters
 • Instal.lacions de domòtica per afavorir l’autonomia per a persones grans o amb discapacitats.
 • Altres actuacions que millorin els paràmetres establerts en seguretat d’utilització i accessibilitat.

Subvenció per aquestes actuacions:

 • El 35 % dels pressupost protegible
 • Com a màxim 4.000 € per habitatge i 40€ per m2 de local.
 • Les Comunitats que hagin sol·licitat préstecs per la realització d’obres de rehabilitació a l’empara dfe la Resolució TES/12/2020, els imports de les subvencions es redueixen en un 50 %.

Terminis d’execució de les obres:

 • S’han de començar en el termini de 8 mesos de la concessió de la subvenció ( es pot demanar prorroga d’un màxim de 4 mesos )
 • S’ha de Comunicar a AHC l’inici d’obres en 1 mes des de l’inici
 • S’han d’executar en 24 mesos.( es pot demanar prorroga ).

Costos subvencionables

 • Cost d’execució de les obres

Honoraris dels professionals que intervenen a l’obra, redacció de projectes +costos diagnosi i estudis previs (IAE, ITE, CEE ) , informes tècnics, certificats.

 • Els costos de la tramitació administrativa
 • Les despeses generals de gestió.

Costos no subvencionables

Impostos (IVA, ICIO), taxes i demés tributs referits a l’obra o als professionals.

Altres aspectes a considerar:

 • L’import de les subvencions es poden incrementar en 1.000€ per habitatge i 10 €m2 de local, en edificis de tipologia residencial col·lectiva i habitatges unifamiliars declarats d’interès cultural.
 • Les subvencions per diverses actuacions son compatible
 • La quantia màxima de subvenció per habitatge no pot superar els 14.000 €.

PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DELS CONTRACTES D’ ARRENDAMENT D’ HABITATGE

El recent Decret Llei 26/2020 publicat en el BOE el 8 de juliol estableix una nova pròrroga extraordinària pels contractes d’arrendament d’habitatge habitual que arribin a la finalització del termini estipulat o de les seves pròrrogues forçoses en el període comprès entre el 9 de juliol i el 30 de setembre del 2020.

La pròrroga serà per un període màxim de 6 mesos. Per tal de fer efectiva aquesta pròrroga cal que l’arrendatari ho sol·liciti al propietari arrendador i aquest obligatòriament haurà de ser acceptada per l’arrendador.

En el decurs d’aquest període de pròrroga se seguirà aplicant el contracte en les mateixes condicions establertes en el mateix sense cap variació, sens perjudici de què, per acord d’ambdues parts, es determinin nous pactes o noves condicions.

Mentre duri el contracte d’arrendament, doncs, s’haurà de respectar la renda inicialment pactada, amb el dret de la seva actualització legal (actualització anual d’acord amb les variacions sofertes per l’IPC).

Aquesta pròrroga obligatòria, ja es va regular anteriorment en el RDL 11/2020 de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Aquesta disposició que va ser publicada l’1 d’abril, va establir una primera pròrroga pels contractes d’arrendament d’habitatge que vencien entre el 2 d’abril i fins als dos mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma, ara amb aquesta nova disposició s’amplia a tots aquells contractes que finalitzen fins el 30 de setembre.

 

Related posts

Tips a tenir en compte per obtindre els ajuts dels programes establerts al rd 853/2021 de 5 d’ octubre

El Reial Decret  853/2021 regula els programes d’ ajuda en matèria de rehabilitació...

Continuar llegint

Aprovada una línea d´ajuts

...

Continuar llegint

Join The Discussion