Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Tips a tenir en compte per obtindre els ajuts dels programes establerts al rd 853/2021 de 5 d’ octubre

Tips a tenir en compte per obtindre els ajuts dels programes establerts al rd 853/2021  de 5 d’ octubre

El Reial Decret  853/2021 regula els programes d’ ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social. 

Donat la complexitat de la norma i amb la voluntat  de  d’ informar i formar a socis,  propietaris i Comunitats de propietaris dels conceptes i línies d’ actuació per  l’ accés als  ajuts continguts als programes,  s’ exposà els objectius de la norma i algunes conclusions de l’ estudi realitzat per la ITEC al Consell de Cambres de Catalunya , :

  1. La reducció de la demanda energètica en un 25% als edificis de Catalunya .
  2. La reducció d’ energia primària no renovable en un 30%  
  3. Captació d’ energia
  4. Definició de conjunt d’ intervencions 

1))  Reducció de demanda energètica en un 25% als edificis de Catalunya.

Pel que fa a la demanda, el percentatge de reducció està determinada per la zona climàtica on es troba l’edifici d’acord amb la classificació establerta al Código Técnico de la Edificación (CTE). A les zones C, on se situa Barcelona i la majoria de la costa i resideix la majoria de la població a Catalunya, s’exigeix una reducció de demanda del 25%. 

En d’altres zones més fredes de l’interior, amb classificació D y E,

aquest valor puja a 35%. (RD. Art 13 i 33)

En el cas del programa d’habitatges només s’exigeix un 7% de reducció. (RD. Art 43)

En edificis catalogats pel seu interès arquitectònic, no es necessari complir amb aquetes reduccions atès que podrien alterar la seva imatge.

Les actuacions adreçades a r eduir la demanda les anomenen “passives”. Als edificis existents es tracta de la seva envolupant com les façanes, les cobertes, el contacte amb el terreny.

Què es considera intervencions en l’ envolupant  per reduir la demanda energètica ?

Per assolir la reducció de demanda en el 25% que estableix el RD dependrà de cada cas, i  cal un estudi exhaustiu per part dels tècnics i per assolir aquets nivells de reducció  i es necessari més d’ una mesura o actuació, es adir un “paquet” d’actuacions que es complementen entre sí per aconseguir la reducció desitjada

De fet s’hi poden aplicar totes les intervencions definides per a façanes, però ateses les seves característiques les podríem reduir a:

 Aïllament tèrmic per l’exterior amb un sistema SATE

 Aïllament amb un aplacat prefabricat exterior a base de plaques

 Aïllament amb aplacat per l’interior Intervencions en Intervencions en terrats i cobertes

 Millora d’aïllament en terrats originalment ventilats

 Terrats invertits transitables

 Terrats no invertits transitables

 Cobertes amb soleres de panells tipus sandvitx

 Aïllament en cobertes amb envanits de sostremort Intervencions en contacte amb el terreny

En aquest grup s’hi situen tancaments de l’edifici que el separen del terreny, normalment en les plantes inferiors.

 Aïllament amb aplacats interiors contra contencions de terres o tancaments verticals inaccessibles per l’exterior

 Aïllament de soleres i sostres sanitaris amb incorporació d’aïllaments amb baixa compressibilitat. Situats sota paviment

 Aïllament de sostres sanitaris per cara inferior, amb sistemes de plaques fixades a l’estructura

2) Reducció en energia primària no renovable, en un 30% 

La reducció en consum d’energia primària no renovable té un valor constant i independent de la zona geogràfica, i sempre ha de ser igual o superior al 30%.

Les actuacions adreçades a reduir el consum d’ energia primària les anomenen “actives” i es fan sobre instal·lacions de l’ edifici que necessiten consumir energia per aconseguir el confort necessari. Són les instal·lacions de calefacció, refrigeració, producció aigua calenta, enllumenat etc. 

Quines són les Intervencions  actives en les instal·lacions?

Des del punt de vista d’eficiència energètica, les instal·lacions que afecten més al consum i també en la certificació de la classificació energètica estan relacionades amb la calefacció, la refrigeració i la producció d’aigua calenta sanitària. L’enllumenat té una incidència menor, i a més, la substitució de la clàssica incandescència per llums sistemes de major eficiència està bastant estesa i el mateix usuari  la por fer personalment en la majoria de casos. És el mateix que passa amb els electrodomèstics,

que gaire bé els podríem considera com a “fungibles” on el que cal es recomanar l’adquisició dels millors qualificats energèticament. Per tant cal atacar les instal·lacions que s’incorporen a l’edifici d’una forma més permanent, i on el seu canvi requereix de certes obres.

El llistat que segueix conté solucions que cal adaptar a l’entorn geogràfic i tipologia d’edifici, i aplicables en una rehabilitació que es pot realitzar sense que l’usuari hagi de marxar de casa seva durant les obres.

Intervencions en calefacció.

 Caldera de condensació de gas natural per a Calefacció i ACS

 Aerotèrmia

 Bomba de calor

 Calderes de biomassa

 Ventilació amb recuperador de calor i bateria de calor

Intervencions en refrigeració.

 Aerotèrmia

 Bomba de calor

 Ventilació amb recuperador de calor i bateria de fred 

Intervencions en Producció d’aigua calenta sanitària.

 Sistema solar tèrmic amb termosifó

 Sistema solar tèrmic amb captadors plans

 Sistema solar tèrmic amb bescanviador

Intervencions en Ventilació.

 Ventilació amb recuperació de calor

 Ventilació amb recuperador de calor i bateria de calor

3.- CAPTACIÓ D’ ENERGIÁ  

Existeix un tercer capítol d’actuacions que complementa els anteriors: la captació d’energia renovable.

És a dir la incorporació de captadors solars fotovoltaics, o d’energia solar tèrmica, per exemple. Les actuacions d’instal·lació poden tenir una certa interrelació amb les actuacions en envolupants. En qualsevol cas, la captació d’energia està sempre limitada per condicions d’entorn i emplaçament de l’edifici, per la qual cosa en traurem el màxim profit quan menor sigui la demanda de l’edifici.

4.- DEFINICIÓ DE CONJUNTS D’ INTERVENCIONS i PRELACIÓ 

L’ informe de l’ ITEC sosté tot un seguit de conclusions i un ordre de prelació :

a)La importància d’ establir o definir un conjunt d’ intervencions i prelació en l’ execució de les intervencions . 

S’ha de plantejar sempre en projecte i en la divisió d’obres en fases (si calen), les actuacions passives en primer lloc, les actives en segon lloc, i les de captació d’energies renovables en tercer lloc

b)Paral·lelament sobre actuacions a l’envolupant, per aconseguir la reducció de consum d’energia no renovable en qualsevol zona climàtica, no es pot pensar en l’aplicació d’una única mesura o intervenció. Cal pensar en aplicar un conjunt d’intervencions. 

c)Extensa definició de conjunts d’ intervencions a l’ edifici  en funció de la seva naturalesa  , el seu estat i el tècnic redactor del projecte de forma que es pugui assegurar la possibilitat d’assolir els percentatges de reduccions estipulats al RD per tal d’entrar en el marc dels programes d’ajuts. 

Related posts

PUBLICACIÓ D’ AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’ EDIFICIS PEL 2020

En el DOGC del passat 18 de juny, han sortit publicades les bases dels ajuts a la rehabilitació...

Continuar llegint

Aprovada una línea d´ajuts

...

Continuar llegint

Join The Discussion